Kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn thành phố Mỹ Tho trong năm 2022
Phóng to Thu nhỏ

Trong năm 2022, các phòng chuyên môn thành phố và Ủy ban nhân dân phường, xã thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho tiếp tục quan tâm chú trọng thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Kết quả rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính như sau: thực hiện Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Công văn số 873/UBND-VP ngày 03/3/2022 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, theo đó Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã tích cực phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh trong thực hiện rà soát, đánh giá các quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xãnhằm đảm bảo tính thống nhất đồng bộ của quy định, thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. Nhìn chung, hầu hết các cơ quan, đơn vị thành phố đều phối hợp chặt chẽ với ngành dọc cấp trên trong việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính. Tổng hợp, cập nhật số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố và phường, xã: 389 thủ tục; cấp thành phố: 263, cấp xã: 126 và số lượng thủ tục hành chính thuộc các cơ quan ngành dọc đóng tại cơ quan, đơn vị, địa phương: 14 thủ tục (06 thủ tục quân sự, 02 thủ tục công an, 06 thủ tục bảo hiểm xã hội).

Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cụ thể như sau:

Để tuyên truyền mạnh mẽ, phổ biến sâu rộng dưới nhiều hình thức Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Công văn số 4399/UBND-VP ngày 02 tháng 8 năm 2018 triển khai đến tất cả các phòng, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân phường, xã được biết và tổ chức thực hiện; đồng thời tổ chức tuyên truyền trên Website của thành phố, Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố và niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố Mỹ Tho.

Qua triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Bộ phận Một cửa thành phố và phường, xã được thành lập và đi vào hoạt động ổn định, việc áp dụng các biểu mẫu tại Bộ phận Một cửa được triển khai thực hiện theo đúng quy định tại các quyết định công bố thủ tục hành chính và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; các quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng được Ủy ban nhân dân thành phố triển khai, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, liên thông giải quyết được niêm yết đầy đủ công khai tại Bảng công bố danh mục thủ tục hành chính của Bộ phận Một cửa của thành phố và phường, xã, đồng thời công bố trên Website thành phố và thông tin trên Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố Mỹ Tho nội dung các văn bản triển khai của Ủy ban nhân dân thành phố để các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức biết, thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tìm hiểu về thủ tục hành chính cần giao dịch.

 Theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân thành phố đã kiện toàn lại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Bộ phận Một cửa); đồng thời ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận này, trong đó quy định rõ các nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để các cơ quan, đơn vị và các thành viên của Bộ phận Một cửa triển khai, thực hiện. Bộ phận Một cửa của Ủy ban nhân dân các phường, xã cũng được kiện toàn, do lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã đứng đầu và đi vào hoạt động ổn định; cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân thành phố và cấp xã đã được củng cố, kiện toàn theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; đối với Ủy ban nhân dân thành phố cán bộ đầu mối gồm 01 lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và 01 lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; đối với Ủy ban nhân dân phường, xã Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Công văn số 742/UBND-VP ngày 13 tháng 02 năm 2018 chỉ đạo Ủy ban nhân dân 17 phường, xã thực hiện bố trí 01 công chức làm đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ nguồn công chức Văn phòng - Thống kê. Đến nay, hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị ổn định, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Trang thiết bị tại bộ phận Một cửa thành phố và phường xã đầy đủ, cơ bản đáp ứng được nhu cầu thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận Một cửa.

Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố có 11 cơ quan chuyên môn thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người dân, tổ chức, và doanh nghiệp.

Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết được công khai và tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố và phường, xã.

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ tại thành phố Mỹ Tho được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ đúng theo quy định. Nội dung các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được các cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc với nhiều hình thức đa dạng và phong phú đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ công vụ; đồng thời nâng cao vai trò phục vụ của chính quyền đối với nhân dân, tiết giảm, rút gọn thời gian liên hệ công tác của người dân, tổ chức liên quan đến thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính nên tạo được sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân.

 Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính như sau: thực hiện Công văn số 706/STTTT-CNTT&BCVT ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang về việc triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện; Đài truyền thanh - Truyền hình thành phố đã triển khai 06 tin bài về nội dung công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trong đó lồng ghép nội dung Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành văn bản triển khai, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các phường, xã tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 2637/KH-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, nhất là đối với các nhiệm vụ được giao trong năm 2022, đảm bảo hoàn thành đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Các cơ quan, đơn vị ngành thành phố, Ủy ban nhân dân phường, xã đã triển khai, tuyên truyền cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức biết và phổ biến sâu rộng trong nhân dân để nhân dân biết và hiểu rõ lợi ích trong việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Bên cạnh đó, để thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Ủy ban nhân dân thành phố đã thực hiện tích hợp mạng Zalo trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính để người dân biết, theo dõi; rà soát, trang bị 96 máy vi tính, 36 máy scan, 36 máy in để cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; trang bị 18 máy vi tính màn hình cảm ứng để người dân đến tra cứu hồ sơ, thủ tục hành chính và thực hiện việc nộp hồ sơ trên môi trường điện tử tại Bộ phận Một cửa thành phố và phường, xã; lắp đặt 21 camera quan sát tại Bộ phận Một cửa thành phố và phường, xã.

Đến nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố và phường, xã được tiếp nhận và giải quyết trên môi trường điện tử thông qua hệ thống Một cửa điện tử. Ủy ban nhân dân thành phố đã cung cấp 205 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 184 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết  được Bộ phận Một cửa thành phố và phường, xã thực hiện hiệu quả. Đến nay, ngoài hồ sơ, thủ tục hành chính về chứng thực thì toàn bộ hồ sơ, thủ tục hành chính còn lại đều được thực hiện số hóa đúng theo quy định. Tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính được thực hiện số hóa ngày càng cao, dự kiến trong năm 2022 sẽ có 100% kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính được thực hiện số hóa theo quy định.

Tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết được thống kê từ Một cửa điện tử tỉnh Tiền Giang từ ngày 16/12/2021 đến ngày 30/11/2022 là 20.742; trong đó đã giải quyết: 20.325, đúng và trước hạn: 20.255 hồ sơ, đạt 99,66%; trễ hạn: 70 hồ sơ (chủ yếu hồ sơ liên thông lĩnh vực đất đai do Văn phòng đăng ký đất đai và Chi cục Thuế trễ), chiếm 0,34%; đang xử lý: 417 hồ sơ.

Trong năm 2022, việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của thành phố nghiêm túc, đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác này trên địa bàn thành phố, kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Trung ương, của tỉnh và thành phố, đã làm tốt một số nội dung như: triển khai và thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, báo cáo qua Hệ thống Thông tin báo cáo Chính phủ đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định. Lãnh đạo các phòng, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các phường, xã xác định cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần tập trung đẩy mạnh nên có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm soát thủ tục hành chính; giải quyết  thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của thành phố.

 

 

                                                            Nhất Thi


13095012 thực hiện

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: