Quý III năm 2022: TP Mỹ Tho thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính
Phóng to Thu nhỏ

Trong quý III năm 2022, công tác cải cách hành chính tiếp tục được thành phố Mỹ Tho quan tâm thực hiện có hiệu quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và phường, xã được bố trí đúng chuyên môn, đảm bảo số lượng, chất lượng, được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

Theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân thành phố đã kiện toàn lại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Bộ phận Một cửa) gồm 11 thành viên  do 01 lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố đứng đầu; đồng thời ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận này, trong đó quy định rõ các nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để các cơ quan, đơn vị và các thành viên của Bộ phận Một cửa triển khai, thực hiện. Bộ phận Một cửa của Ủy ban nhân dân các phường, xã cũng được kiện toàn, do lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã đứng đầu và đi vào hoạt động ổn định; cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân thành phố và cấp xã đã được củng cố, kiện toàn theo đúng quy định. Trang thiết bị tại bộ phận Một cửa thành phố và phường xã đầy đủ, cơ bản đáp ứng được nhu cầu thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận Một cửa. Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố có 11 cơ quan chuyên môn thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người dân, tổ chức, và doanh nghiệp. Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết được công khai và tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố và phường, xã.

Việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ tại thành phố Mỹ Tho được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ đúng theo quy định. Nội dung các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được các cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc với nhiều hình thức đa dạng và phong phú đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ công vụ; đồng thời nâng cao vai trò phục vụ của chính quyền đối với nhân dân, tiết giảm, rút gọn thời gian liên hệ công tác của người dân, tổ chức liên quan đến thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính nên tạo được sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân.

Đến nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố và phường, xã được tiếp nhận và giải quyết trên môi trường điện tử thông qua hệ thống Một cửa điện tử. Ủy ban nhân dân thành phố đã cung cấp 205 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 184 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết  được Bộ phận Một cửa thành phố và phường, xã thực hiện hiệu quả. Đến nay, ngoài hồ sơ, thủ tục hành chính về chứng thực thì toàn bộ hồ sơ, thủ tục hành chính còn lại đều được thực hiện số hóa đúng theo quy định. Tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính được thực hiện số hóa ngày càng cao, dự kiến trong năm 2022 sẽ có 100% kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính được thực hiện số hóa theo quy định. Đối với kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, trong quý III năm 2022, tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết được thống kê từ Một cửa điện tử tỉnh Tiền Giang (  từ ngày 17/5/2022 đến ngày 15/8/2022 ) là 15.017 hồ sơ; trong đó: đã giải quyết: 12.099, đúng và trước hạn: 11.993 hồ sơ, đạt 99.1%; trễ hạn: 106 hồ sơ, tỷ lệ 0.9% (chủ yếu hồ sơ liên thông lĩnh vực đất đai do Văn phòng đăng ký đất đai và Chi cục Thuế trễ),; đang xử lý: 2918 hồ sơ. Tại Bộ phận Một cửa thành phố: Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 2.786, đã xử lý: 2.680 hồ sơ, trong đó: đúng hạn: 1.105 hồ sơ, đạt 41,2%, trước hạn: 1.469 hồ sơ, đạt 54,8%; trễ hạn: 106 hồ sơ (chủ yếu hồ sơ liên thông lĩnh vực đất đai do Văn phòng đăng ký đất đai và Chi cục Thuế trễ), đang xử lý: 106 hồ sơ. Tại Bộ phận Một cửa phường, xã: tổng số hồ sơ tiếp nhận: 12.231, đã xử lý: 9419 hồ sơ, trong đó: đúng và trước hạn: 9.419 hồ sơ, đạt 100%; không có hồ sơ trễ hạn; đang xử lý: 2812 hồ sơ. Trong quý III năm 2022, không có trường hợp phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính.

Trong quý III năm 2022, việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của thành phố được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác này trên địa bàn thành phố, kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Trung ương, của tỉnh và thành phố, đã làm tốt một số nội dung như: triển khai và thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, báo cáo qua Hệ thống Thông tin báo cáo Chính phủ đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định. Lãnh đạo các phòng, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các phường, xã xác định cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần tập trung đẩy mạnh nên có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm soát thủ tục hành chính; giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của thành phố.

giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại cơ sở

                                                         Thanh Tùng


  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: