TP Mỹ Tho đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025
Phóng to Thu nhỏ

Ngày 10/11/2022, UBND TP Mỹ Tho ban hành và triển khai kế hoạch số 5848 về việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 06/10/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang trên địa bàn TP Mỹ Tho giai đoạn 2021 – 2025.

Theo kế hoạch, thành phố tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ giải pháp để đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính. Cụ thể, thành phố tập trung thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành; Cải cách thể chế hành chính: xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, hiệu quả; Thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật của thành phốđể kịp thời phát hiện, xử lý văn bản không còn phù hợp, kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản cho phù hợp với những quy định của Nhà nước và tình hình kinh tế - xã hội của thành phố.

Về cải cách thủ tục hành chính, thành phố triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP vàNghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; việc cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp; Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính;  Bảo đảm thực hiện công khai kịp thời, đầy đủ, cụ thể các quy định về thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính; Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, xử lý thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến: có 100% số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, phường, xã được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc tổ chức được phê duyệt; Rà soát, đẩy mạnh đưa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố được cung cấp dịch vụ công đạt tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ theo chỉ tiêu đề ra; đảm bảo thực hiện đồng bộ về số lượng, loại dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại UBND thành phố và phường, xã.

Về cải cách tổ chức bộ máy, tập trung kiện toàn tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND thành phốvà phường, xã theo Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan chuyên môn thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập thành phố theo quy định của Trung ương, UBND tỉnh; thông qua rà soát quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị, hoàn thiện quy chế làm việc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước phù hợp với lĩnh vực quản lý, điều hành;Tiếp tục thực hiện giảm tỷ lệ số lượng đơn vị sự nghiệp và số lượngngười làm việc được hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệthống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cácđơn vị sự nghiệp công lập; Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để giảm số biên chế cho phù hợp với số biên chế do tỉnh giao và phù hợp với tình hình của địa phương; thực hiện việc giao biên chế định kỳ hàng năm phù hợp với vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị theo Nghị định của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo kế hoạch, đề án; Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố cho lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thành phố, UBND phường xã.

Về cải cách chế độ công vụ, thành phố đảm bảo cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt; đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa công chức giữ chức vụ lãnh đạo và công chức không giữ chức vụ lãnh đạo. Kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và các Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2014/NĐ-CP;Tổ chức các kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức phường, xã, viên chức sự nghiệp công lập thành phốtheo đúng kế hoạch và quy định pháp luật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu của kỳ thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tuyển chọn, sàng lọc thí sinh; Triển khai thực hiện quy định về chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đối với các lĩnh vực thành phốcó nhu cầu giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo hiệu quả, chất lượng và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố;Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tập trung bồi dưỡng các kỹ năng chuyên sâu về quản lý nhà nước, kiến thức kỹ năng chuyên ngành theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp; bồi dưỡng lý luận chính trị theo tiêu chuẩn chức danh đảm bảo thực hiện 100% kế hoạch đề ra. Đảm bảo cán bộ, công chức đang công tác tại phường, xã đạt chuẩn của cán bộ, công chức cấp xã theo quy định và được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong năm.

TP Mỹ Tho còn tập trung thực hiện cải cách tài chính công: thực hiện nghiêm và đúng các quy định về tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính theo quy định của Chính phủ, thường xuyên kiểm tra các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm; Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo các nghị định của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Tăng cường đầu tư, huy động toàn xã hội phát triển kinh tế; đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường các biện pháp khuyến khích đầu tư; tăng cường kiểm tra về tài chính, ngân sách, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; Đảm bảo kinh phí thực hiện các giải pháp cải cách hành chính và trang bị cơ sở vật chất, thiết bị để đảm bảo thực hiện cơ chế một cửa, bố trí bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đạt chuẩn về diện tích và hiện đại. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; Cải thiện, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh...

Việc thực hiện Nghị quyết số 09của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang trên địa bàn TP Mỹ Tho giai đoạn 2021 – 2025 nhằm tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp, thực hiện đạt các mục tiêu đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025, qua đó thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố phát triển.

tăng cường công tác cải cách hành chính tại cơ sở

 

                                                                    Thanh Tùng


13095012 thực hiện

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: