TP Mỹ Tho triển khai thực hiện thủ tục hành chinh trên môi trường điện tử và thực hiện việc cấp bản sao điện tử.
Phóng to Thu nhỏ

 

Ngày 3/10/2022, UBND TP Mỹ Tho ban hành và triển khai Công văn số 5195 về việc triển khai thực hiện thủ tục hành chinh trên môi trường điện tửvà thực hiện việc cấp bản sao điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, để thực hiện Nghị định số 45 của Chính phủ và Công văn số 4842 ngày 6/9/2022 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến và chứng thực điện tử, Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã tập trung thực hiện các nội dung như: đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân quy định việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử nói chung và cấp bản sao điện tử theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về giá trị pháp lý của bản sao điện tử trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương; tải hướng dẫn chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/; niêm yết công khai việc cấp bản sao điện tử từ sổ gốc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính ở nơi người dân dễ tiếp cận, nhìn thấy; khi người dân có yêu cầu phải phân công cán bộ nghiệp vụ hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện yêu cầu cấp bản sao điện tử từ sổ gốc, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính giấy tờ, tài liệu tại đơn vị, địa phương khi có yêu cầu; chỉ đạo quán triệt triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được phân công tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính phải tạo tài khoản cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia và tăng cường hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng kết quản bản sao điện tử ( cấp bản sao điện tử từ sổ gốc, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính giấy tờ, tài liệu ) để nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến tại tất cả cơ quan, đơn vị, địa phương và đơn vị trực thuộc, từng bước tiến tới xã hội số, nền kinh tế số, đẩy mạnh giao dịch điện tử, việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính thay chứng thực bản sao truyền thống và sử dụng dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch  vụ công quốc gia và cấp bản sao điện tử; bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

 

Thành phố giao chỉ tiêu trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến: trong quý IV năm 2022 các phòng, ban, ngành thành phố ngoài tỷ lệ phải đạt được tối thiểu 60% dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trên tổng số thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ; 50% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ được tiếp nhận, còn phải đạt ít nhất 15% trở lên nếu trong thành phần hồ sơ thủ tụch hành chính có yêu cầu cung cấp bản sao giấy tờ, tài liệu thì bản sao giấy tờ, tài liệu phải chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. UBND các phường, xã ngoài tỷ lệ phải đạt được tối thiểu tương ứng 20%, 60%, 30% dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trên tổng số thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ; 20%, 50%, 40% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ được tiếp nhận, còn phải đạt ít nhất 10% trở lên nếu trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính có yêu cầu cung cấp bản sao giấy tờ, tài liệu thì bản sao giấy tờ, tài liệu phải chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Từ năm 2023 trở đi, mỗi năm các cơ quan đơn vị tăng ít nhất 5% dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ và hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến, trong đó tăng ít nhất 5% trở lên chứng thực bản sao điện tử từ bản chính nếu trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính có yêu cầu cung cấp bản sao giấy tờ, tài liệu. Đối với chỉ tiêu về tỷ lệ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tại Phòng Tư pháp thành phố và cấp xã: Phòng Tư pháp phải đạt ít nhất 15%, UBND các phường, xã đạt ít nhất 10% trở lên trên tổng số lượng hồ sơ yêu cầu chứng thực bản sao ( tính hồ sơ phát sinh trong quý IV năm 20022 ). Từ năm 2023 trở đi: mỗi năm các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng ít nhất 5% trên tổng số lượng hồ sơ yêu cầu chứng thực bản sao…

 

                                                                  Thanh Tùng


13095012 thực hiện

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: