Xã Mỹ Phong đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
Phóng to Thu nhỏ

Xác định cải cách hành chính có vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội địa phương, trong thời gian qua, xã Mỹ Phong quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính một cách đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các ngành, các lĩnh vực. ​

 

Để công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã đạt hiệu quả thiết thực, trong thời gian qua, UBND xã Mỹ Phong tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai, tuyên truyền các văn bản về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức và nhân dân am hiểu thực hiện. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, công khai các quy định về thủ tục hành chính, thời gian giải quyết…, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể và nhân dân kiểm tra giám sát hoạt động của bộ máy chính quyền, đội ngũ cán bộ công chức Nhà nước, qua đó phát hiện những tập thể, cá nhân cán bộ công chức còn gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân, tổ chức khi có nhu cầu đến quan hệ giải quyết hành chính để kịp thời xử lý nghiêm. Tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, các nội dung tuyên truyền chủ yếu về: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Đất đai, Luật Hòa giải cơ sở; Luật Hôn nhân gia đình; Luật khiếu nại; Luật tố cáo; Luật phổ biến giáo dục pháp luật; Luật hộ tịch; Luật phòng chống tham nhũng, Luật thi đua khen thưởng.

Công tác rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được các ngành thực hiện hiệu quả và báo cáo kết quả về thành phố theo đúng quy định.

Xã Mỹ Phong trang bị 10 máy vi tính, 7 máy in, 2 máy scan. Mỗi cán bộ được trang bị bàn ghế riêng biệt. Nơi tiếp công dân và nơi ngồi chờ nhận hồ sơ của nhân dân được bố trí thoáng, rộng rãi.

Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận trong 9 tháng của năm 2022, trong đó: số tiếp nhận trong kỳ gần 890 (trực tuyến: 34; trực tiếp: 855). Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 870; trong đó giải quyết trước hạn: 868, đúng hạn: 2.

UBND xã Mỹ Phong thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông của xã, tổ chức họp để đánh giá công việc cũng như kiểm tra về thái độ, phong cách làm việc và hiệu quả công việc của từng công chức chuyên môn để khắc phục được những hạn chế, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng trong thời gian tới.

Cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính xã Mỹ Phong thường xuyên kiểm tra việc giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa, không để xảy ra hồ sơ trễ hạn. Định kỳ có thống kê số liệu giải quyết hồ sơ các ngành, thông qua cuộc họp nhằm giải quyết khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, tổng hợp ý kiến đóng góp, tiến độ thực hiện chỉ số cải cách hành chính báo cáo cấp trên.

Hầu hết các lĩnh vực đều đã được rà soát, sửa đổi, ban hành mới theo hướng đơn giản hoá, thuận tiện cho người dân. Đặc biệt, thủ tục hành chính trên những lĩnh vực bức xúc, liên quan trực tiếp tới người dân và doanh nghiệp như đất đai, hộ tịch v.v… đã được rà soát nhiều lần, loại bỏ những thủ tục hành chính phức tạp, gây phiền hà, bước đầu tạo lập lại niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào hoạt động phục vụ của các cơ quan công quyền. Kết quả rõ nhất của việc triển khai cơ chế “Một cửa” là công khai hoá, minh bạch hoá các quy định về thủ tục hành chính, giảm phiền hà, giảm đáng kể thời gian chờ đợi cho người dân, trách nhiệm của cán bộ, công chức được nâng cao, thông qua đó góp phần đổi mới cơ bản mối quan hệ giữa cơ quan hành chính và người dân theo hướng phục vụ.

Việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại đơn vị (tỷ lệ văn bản đến, văn bản đi được cập nhật và xử lý trên phần mềm. Tính từ 10/6/2022 đến 10/9/2022, tỷ lệ văn bản đến của xã Mỹ Phong được cập nhật và xử lý 1.050, đạt 100%; tỷ lệ văn bản đi được thực hiện xử lý 393, đạt 100%.

Ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm điện tử quản lý cán bộ công chức, phần mềm tài chính kế toán; duy trì sử dụng hộp thư công vụ; nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo trong việc giám sát việc sử lý phần mềm một cửa, một cửa liên thông của công chức chuyên môn đảm bảo hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Cán bộ, công chức xã Mỹ Phong duy trì tốt việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong việc trao đổi thông tin qua mạng, sử dụng văn bản ký số tiết kiệm thời gian và in ấn tài liệu, đảm bảo an toàn thông tin. Nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ.

Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính của xã Mỹ Phong tiếp tục có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt kết quả tích cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính góp phần tích cực vào việc giảm bớt phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, tổ chức, doanh nghiệp cũng như tránh được tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn của một số cán bộ công chức. Hầu hết các tổ chức, cá nhân đều hài lòng về thái độ phục vụ và việc thực hiện quy trình thủ tục hành chính, tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức xã.

 

 

Cẩm Linh


13095012 thực hiện

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: