TP Mỹ Tho tập trung triển khai thực hiện một số nội dung Đề án 06/CPvà công tác làm sạch dữ liệu dân cư
Phóng to Thu nhỏ

Ngày 07/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4886/UBND-KSTT về việc tập trung triển khai thực hiện một số nội dung Đề án 06 và công tác làm sạch dữ liệu dân cư. Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh, thời gian qua, việc triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điển tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06/CP) đã tạo nên nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trên môi trường mạng. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nhận thức, đánh giá đầy đủ tầm quan trọng trong các nhóm tiện ích của Đề án 06/CP mang lại đối với quá trình chuyển đổi số nên công tác triển khai, thực hiện còn chậm; chưa chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, một số công việc phải chờ vào chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

 

Để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế nêu trên và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06/CP trong thời gian tới, vừa qua Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và triển khai Công văn yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác tuyên truyền về vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của Đề án 06/CP nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới xây dựng Chính quyền số, phục vụ chuyển đổi số. Tập trung tuyên truyền về lợi ích thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, những tiện ích của thẻ Căn cước công dân gắn chíp, tài khoản định danh điện tử VNeID, tài khoản của cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn việc tạo tài khoản và đăng ký hồ sơ trực tuyến; đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, sử dụng các nền tảng mạng xã hội (Zalo, Facebook…), tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, Đài truyền thanh phường, xã; tập trung vào các đối tượng là học sinh, thanh niên, giáo viên, chủ các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, người làm trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, ngân hàng…

TP Mỹ Tho còn tập trung nguồn lực triển khai thực hiện một số nội dung của Đề án 06/CP và công tác làm sạch dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố, cụ thể như: khẩn trương thực hiện việc số hóa hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và thực hiện lưu trữ hồ sơ điện tử theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ; Thực hiện đồng bộ dữ liệu, xác thực thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sỡ dữ liệu hộ tịch, y tế, an sinh xã hôi, tập trung ưu tiên xác thực thông tin về hộ tịch và dân cư; đẩy nhanh thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước; Các phòng, ban, ngành thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động thu thập, cập nhật, làm sạch dữ liệu của ngành mình để kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư theo Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 15/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ; nhất là đối với những dữ liệu mới phát sinh có trường thông tin số định danh cá nhân của công dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tránh phải làm sạch dữ liệu nhiều lần khi triển khai đồng bộ với Cơ sở dữ liệu Quổc gia về dân cư. Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả công tác làm sạch, làm giàu dữ liệu dân cư trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã chỉ đạo công chức chuyên môn tạo điều kiện tối đa cho công dân trong việc yêu cầu đăng ký khai sinh, trích lục khai sinh. Chủ động kiểm tra, xác minh, không gây phiền hà cho người dân, nhất là không để xảy ra tình trạng hướng dẫn công dân đi lại nhiều lần để giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến khai sinh; xây dựng phương thức phối hợp kiểm tra, rà soát, đối chiếu dữ liệu hộ tịch với dữ liệu dân cư để phối hợp làm sạch dữ liệu giữa các cơ quan có liên quan. Phòng Văn hóa Thông tin thành phố chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá an toàn hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố. Thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng, tối thiểu cấp độ 3 để kết nối, khai thác với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp Dịch vụ công trực tuyến; thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống công nghệ thông tin, các cơ sở dữ liệu ở mức cao nhất, thực hiện nguyên tắc “không bảo mật thì không kết nối”. Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an thành phố giải quyết những vướng mắc trong việc bổ sung ngày, tháng sinh đối với người chưa có ngày, tháng sinh trong giấy khai sinh; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Đề án 06/CP đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, nhất là việc làm sạch dữ liệu hộ tịch và các nội dung liên quan đến vấn đề hộ tịch của cá nhân. Trung tâm Y tế thành phố: tập trung tuyên truyền, hướng dẫn công dân sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh dần thay thế cho thẻ Bảo hiểm y tế để phục vụ khám chữa bệnh;Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu của đối tượng tiêm vaccine phòng Covid-19 cho Công an phường, xã để phục vụ xác thực thông tin, làm sạch, làm giàu dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư để đảm bảo dữ liệu công dân tiêm chủng chính xác, đúng thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và theo hướng dẫn tại Công văn số 2262/BYT-CNTT ngày 04/5/2022 của Bộ Y tế. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục đẩy mạnh chuẩn hóa làm sạch, số hóa dữ liệu phục vụ triển khai các công tác an sinh xã hội; trợ cấp thất nghiệp cho người lao động thuê nhà và các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em và hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Công an thành phố: tập trung thực hiện các giải pháp làm sạch dữ liệu dân cư trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên địa bàn thành phố; phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP thành phố để tổ chức thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra với phương châm “càng nhanh, càng tốt” và chậm nhất đến ngày 01/12/2022 phải đảm bảo dữ liệu dân cư phục vụ kết nối, chia sẻ với các Bộ, ngành…

 

                                                                Thanh Tùng


  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: