Thực hiện Xây dựng Mô hình "Xã Tân Mỹ Chính điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"
Phóng to Thu nhỏ

Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm thành phố) vừa triển khai kế hoạch xây dựng Mô hình “Xã Tân Mỹ Chánh điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022.


Mục đích của kế hoạch này là nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 878/KH-CAT-PV05 ngày 21/3/2022 của Công an tỉnh về xây dựng mô hình xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phường, thị trấn điển hình về đảm bảo trật tự đô thị; căn cứ Hướng dẫn số 3403/HD-CAT-PV05 ngày 15/8/2022 của Công an tỉnh về việc đánh giá, xác nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao và chỉ tiêu an ninh, trật tự giai đoạn 2022 – 2025. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giữ gìn an nình, trật tự, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và công tác xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội xã Tân Mỹ Chánh, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt để xây dụng Mô hình “Xã Tân Mỹ Chánh điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022, nhằm chuyển biến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần đảm bảo bình yên cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn xã.Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các biện pháp phối hợp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Việc triển khai thực hiện mô hình phải gắn với việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm và Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ q


Lịch công tác

Responsive Image
  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: