Thành phố Mỹ Tho triển khai phương hướng, nhiêm vụ chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" giai đoạn 2023 - 2025
Phóng to Thu nhỏ

Ủy ban nhân dân thành phố vừa triển khai phương hướng, nhiệm vụ chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” giai đoạn 2023-2025.


Theo đó, trong thời gian tới tiếp tục xây dựng Kế hoạch thực hiện phát động Chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" giai đoạn 2023-2025 và hàng năm. Phải hướng các hoạt động về những mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội ở địa phương; vận động hội viên nông dân tham gia thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn thành phố.

Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ Hội viên Nông dân thông suốt và thựchiện một cách nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp.

Chuyên đề thi đua "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" phải góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn nhằm khôngngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.

Mục tiêu của giai đoạn 2023-2025 là triển khai nhân rộng các mô hình, điển hình của Chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi", tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, nâng cao trình độ dân trí, nhất là ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, trên cơ sở đó hình thành từng bước các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã, xây dựng thương hiệu hàng hoá, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố giải quyết việc tiêu thụ nông sản hàng hóa đảm bảo có lợi nhiều nhất cho người sản xuất.

Thông qua Chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội Nông dân, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các Tổ hợp tác và Hợp tác xã trên địa bàn.

Nhiệm vụ và giải pháp của giai đoạn 2023-2025 cụ thể như sau:

Tiếp tục phát triển Chuyên đề thi đua "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" cả chiều rộng lẫn chiều sâu, phát huy các lợi thế của từng địa phương, cơ sở, từng hộ gia đình, khai thác triệt để đất đai, mở rộng sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi, ngành nghề theo hướng sản xuất hàng hoá. Tiếp tục phát huy bảo vệ và nuôi trồng thuỷ sản. Chú ý phát triển các mô hình nuôi cá bè ở Tân Long, Thới Sơn. Bảo vệ có hiệu quả môi trường sinh thái, gắn với đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến ngư, phòng trừ dịch bệnh, nâng cao những thành quả sinh học vào sản xuất, nhân rộng, ứng dụng IPM, quản lý dinh dưỡng nhằm tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích. Mỗi hộ nông dân không chỉ giỏi về sản xuất - kinh doanh làm giàu cho mình mà phải đảm bảo thực hiện các tiêu chí của hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp. Tích cực tham gia xây dựng mô hình kinh tế hợp tác, Tổ Hợp tác, Hợp tác xã; đẩy mạnh việc liên doanh, liên kết với các cơ quan, doanh nghiệp, các cơ quan khoa học, cán bộ kỹ thuật để không ngừng nâng cao trình độ, tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân trong việc sản xuất kinh doanh. Sản xuất phải gắn liền với bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện nghiêm ngặt các qui định về dùng thuốc bảo vệ thực vật và thuốc tăng trọng gia súc, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. Tiếp tục phát huy vai trò phối hợp của liên ngành Hội Nông dân và Phòng Kinh tế, nhất là trong tuyên truyền vận động hội viên nông dân thấy rõ những thuận lợi và khó khăn, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm vượt khó vươn lên làm giàu cho gia đình, cho cộng đồng và cho xã hội. Phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân, tư vấn về kỹ thuật, vật tư nông nghiệp... Phối hợp với các Ngân hàng có liên quan thực hiện các dịch vụ tín dụng cho nông dân tiếp cận các nguồn vốn nhằm phục vụ cho việc sản xuất, tăng cường công tác vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân, tranh thủ các dự án chương trình của Trung ương, của tỉnh, của thành phố để hỗ trợ cho nông dân sản xuất - kinh doanh. Tích cực xây dựng những mô hình sản xuất kinh doanh giỏi và các điểm trình diễn kỹ thuật, tổ chức cho nông dân tham quan học tập kinh nghiệm... kịp thời sơ tổng kết, nhân điển hình tiên tiến ra diện rộng. Các cấp Hội nông dân ở thành phố tập trung đẩy mạnh việc thực hiện Chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” và xem đây là phong trào trọng tâm mũi nhọn để thúc đẩy các phong trào khác của Hội phát triển. Thông qua Chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" tích cực xây dựng, củng cố nâng chất tổ chức Hội nông dân phát triển vững mạnh.

Mô hình trồng rau màu của nông dân xã Phước Thạnh

 

 

 

                                      Nhất Thi


13095012 thực hiện

Lịch công tác

Responsive Image
  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: