Thành phố Mỹ Tho đạt nhiều kết quả trong thực hiện giao ước thi đua năm 2022
Phóng to Thu nhỏ

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2022, thành phố đạt được nhiều kết quả nổi bật.


Cụ thể, trong năm 2022, thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và khen thưởng năm 2021, phát động thi đua năm 2022; triển khai Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Công văn số 1392/UBND-NC ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc giao chỉ tiêu thi đua kinh tế - xã hội năm 2022; Công văn số 1338/CTĐ ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Cụm trưởng Cụm 1 - Cụm thi đua các huyện, thành, thị năm 2022 về việc tổng hợp các chỉ tiêu thi đua kinh tế - xã hội của tỉnh giao Cụm 1 - Cụm thi đua các huyện, thành, thị năm 2022; triển khai Luật Thi đua - Khen thưởng; Kế hoạch tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; Công văn chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng và tăng cường lãnh đạo, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội Cụm 1 - Cụm thi đua các huyện, thành, thị năm 2022.

Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2022 về việc tạm giao các chỉ tiêu thi đua về kinh tế - xã hội và chuyên đề thi đua năm 2022 cho các ngành và phường, xã.

Kết quả thực hiện 11 chỉ tiêu thi đua như sau:

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế địa phương thực hiện đạt 878 tỷ đồng, đạt 111,56% dự toán tỉnh giao.

Trong năm 2022, thành phố Mỹ Tho có 348 doanh nghiệp được thành lập, đạt 137,01% so với chỉ tiêu tỉnh giao.

Thực hiện tốt các biện pháp kế hoạch hóa gia đình: trong năm tỷ lệ sàng lọc trước sinh là 66,18%, đạt 106,74% kế hoạch (chỉ tiêu là ≥ 62%). Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh là 91,38%, đạt 103,84% kế hoạch (chỉ tiêu là ≥ 88%); tỷ suất sinh thô CBR thực hiện đạt 12,52‰, đạt 100,32% kế hoạch (chỉ tiêu tỉnh giao CBR≥12,48‰) .

Tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm trước, chỉ tiêu tỉnh giao cho thành phố Mỹ Tho thoát nghèo năm 2022 là 60 hộ, số hộ nghèo giảm cuối năm 2022 là 113 hộ.  Số hộ nghèo phát sinh cuối năm 2022 là 660/72.455, tỷ lệ 0.91%. Chỉ tiêu thi đua này đạt 188,33%.

Thực hiện chỉ tiêu thi đua môi trường:

Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý đạt 98%.

Từ đầu năm 2022 để tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý rác thải, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Công văn số 82/UBND-PTNMT ngày 11/01/2022, về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Mỹ Tho; Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch số 131/KH-PTNMT ngày 08/02/2022, thực hiện công tác đảm bảo vệ môi trường năm 2022. Đến nay đã đạt được kết quả như sau: tổng số hộ tại đô thị: 31.934 hộ; tổng số hộ được thu gom rác: 31.860 hộ; tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý đạt 99,77 %.

Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường > 90%. Trong năm 2022, thành phố Mỹ Tho đã tiến hành kiểm tra đối với 140 cơ sở, phát hiện và xử phạt 02 cơ sở có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Rà soát, thống kê các đối tượng phải lập báo cáo đề xuất cấp/cấp lại Giấy phép môi trường, Đăng ký môi trường trên địa bàn thành phố Mỹ Tho năm 2022. Kết quả thực hiện như sau: số cơ sở thuộc đối tượng thực hiện hồ sơ môi trường: 2.489; số cơ sở đã được cấp hồ sơ môi trường có xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường: 2.487. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường: 99,92%.

Về chỉ tiêu bao phủ Bảo hiểm y tế: tính đến 31/11/2022, toàn thành phố có 201.015/230.126 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 87,35% dân số thành phố Mỹ Tho, đạt 97,71% chỉ tiêu được giao.

Thực hiện chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, đến nay tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trong năm theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Công văn số 459/UBND-KT ngày 24/01/2022. Có 02/2 xã đạt, chiếm tỷ lệ: 100%.

Đối với xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu Tân Mỹ Chánh: so với 04 quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang: Xã Tân Mỹ Chánh đã đạt 04/04 quy định. Được UBND tỉnh Tiền Giang công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tại Quyết định số 3620/QĐ-UBND ngày 19/12/2022. 

Đối với xây dựng xã nông thôn mới nâng cao Mỹ Phong:  Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2021 tại Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022 và tổ chức Lễ công bố quyết định vào ngày 08/4/2022.

Tỷ lệ xã đã được UBND tỉnh công nhận tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới từ cuối năm 2021 trở về trước đảm bảo duy trì, củng cố và nâng chất và đạt chuẩn theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025. Có 06/6 xã đạt duy trì nâng chất 19 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 100%.

Công tác huấn luyện quân sự cho các đối tượng và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ: Đã lãnh đạo tốt về mọi mặt như xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo đúng các nội dung, đúng thời gian, an toàn trong huấn luyện. Tập huấn cán bộ đạt 100%; huấn luyện quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đạt 100%. Công tác tuyển quân: Tổ chức giao quân năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm an toàn, chất lượng (100/100 thanh niên, có 01 đảng viên).

Tình hình trật tự an toàn trên địa bàn thành phố Mỹ Tho có nhiều chuyển biến tích cực; tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 122 vụ, giảm 30,3% số vụ so với cùng kỳ năm 2019. Trọng án xảy ra 03 vụ (tỷ lệ điều tra khám phá  đạt 100%) giảm 25% số vụ. Tiếp tục củng cố, nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm hiệu quả, điển hình như mô hình “camera an ninh.

Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng: trong năm 2022, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố có quan tâm tập trung ban hành kế hoạch, công văn về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố. Đã chỉ đạo các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân phường, xã tăng cường công tác triển khai các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm công tác phòng, ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng. Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 20/01/2022 thực hiện công tác PCTN năm 2022 trên địa bàn thành phố Mỹ Tho. Trên cơ sở kế hoạch của UBND thành phố, trong năm, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố và UBND các phường, xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN. Kết quả tuyên truyền 1.043 cuộc với 37.779 lượt người dự gồm: tuyên truyền trong nội bộ 143 cuộc với 3.403 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia (trong đó, các phòng, ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền 68 cuộc với 964 lượt và UBND các phường, xã tuyên truyền trong nội bộ được 75 cuộc với 2.439 lượt, đạt tỷ lệ 100%); tuyên truyền ra nhân dân được 900 cuộc với 34.376 hộ/60.935 hộ, đạt tỷ lệ 56,41%).

Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố phát 47 tin, bài tuyên truyền các văn bản pháp luật về PCTN với thời lượng 157 phút trên sóng phát thanh truyền hình thành phố theo kế hoạch được giao và Đài Truyền thanh phường, xã phát thanh tuyên truyền pháp luật hàng tuần được 154 lượt, thời lượng phát thanh mỗi buổi từ 03-10 phút/lần.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo:  năm 2022, toàn thành phố tiếp tổng cộng 108 lượt, 108 người (tăng 15 lượt so với cùng kỳ). Nội dung tiếp chủ yếu người dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải tỏa và ô nhiễm môi trường.

Toàn thành phố đã tiếp nhận 97 đơn (khiếu nại 13 đơn, tố cáo 02 đơn, phản ánh 64 đơn, kiến nghị 18 đơn), tăng 01 đơn so với cùng kỳ năm trước. Sau khi phân tích 97 đơn đủ điều kiện xử lý, kết quả có 89 đơn thuộc thẩm quyền (khiếu nại 13 đơn, tố cáo 02 đơn, phản ánh 56 đơn, kiến nghị 18 đơn), tăng 04 đơn so cùng kỳ năm trước; đơn không thuộc thẩm quyền 08 đơn phản ánh, giảm 03 đơn so cùng kỳ năm trước. Kết quả xử l

Toàn thành phố thụ lý giải quyết 13 đơn khiếu nại (tăng 08 đơn so với cùng kỳ), trong đó:

Ủy ban nhân dân thành phố thụ lý 12 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền. Nội dung khiếu nại quyết định hành chính 11 đơn, hành vi hành chính 01 đơn. Đã giải quyết xong 12/12 đơn, đạt tỷ lệ 100%. Kết quả giải quyết: Giải thích pháp luật đương sự tự rút 02 đơn, ban hành quyết định giải quyết khiếu nại 10 đơn (08 bác đơn, 02 chấp thuận một phần); nội dung khiếu nại sai 08 đơn; khiếu nại đúng một phần 02 đơn; chấp hành thời hạn giải quyết: trong hạn 10 đơn, trễ hạn 02 đơn.

Cấp phường, xã thụ lý 01 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền. Nội dung khiếu nại quyết định hành chính. Đã giải quyết xong. Kết quả giải quyết: Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại (bác đơn), nội dung khiếu nại sai, giải quyết trong hạn.

Ủy ban nhân dân thành phố thụ lý giải quyết 02 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền, tăng 01 đơn so với cùng kỳ năm trước. Nội dung tố cáo về chỉ đạo đo đạc đất để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật cho công dân, chỉ đạo sửa biên bản tiếp công dân; tố cáo về sai phạm trong việc quản lý chỉ đạo, điều hành ở lĩnh vực giáo dục. Đã giải quyết xong 02/02 đơn, đạt tỷ lệ 100%, giải quyết trong hạn. Nội dung tố cáo có đúng, có sai 02 đơn; đã ban hành thông báo kết quả giải quyết cho người tố cáo; tự rút kinh nghiệm 01 cá nhân, họp rút kinh nhiệm 01 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm 02 cá nhân, đã thực hiện xong.

Toàn thành phố nhận 74 đơn phản ánh, kiến nghị thuộc thầm quyền; trong đó, cấp thành phố nhận 33 đơn và cấp phường, xã nhận 41 đơn. Đã giải quyết xong 71/74 đơn, đạt tỷ lệ 95,94%. Kết quả giải quyết: Ban hành công văn trả lời cho công dân. Tồn 03 đơn đang giải quyết, trong hạn.

Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Tân Mỹ Chánh đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

 

 

 

                                             Nhất Thi


13095012 thực hiện

Lịch công tác

Responsive Image
  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: