Liên đoàn Lao động thành phố Mỹ Tho thực hiện kết luận số 13-KL/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới
Phóng to Thu nhỏ

Thực hiện kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã triển khai, quán triệt sâu rộng đến các cấp công đoàn, công nhân viên chức lao động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Qua 01 năm thực hiện, Liên đoàn Lao động thành phố đã đạt được một số kết quả nhất định.


Xác định công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vừa cấp bách vừa thường xuyên, lâu dài cùng với việc quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ Công đoàn, đoàn viên trong công tác phòng, chống tội phạm. Trong thời gian qua, LĐLĐ thành phố Mỹ Tho đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/CB ngày 22/02/2022 về việc củng cố, nâng chất cơ quan an toàn về an ninh trật tự, cơ quan không ma tuý và điển hình tiên tiến về phòng cháy chữa cháy năm 2022, kế hoạch số 329/KH-LĐLĐ ngày 23/3/2022 về thực hiện công tác phòng chống tội phạm năm 2022; Kế hoạch số 330/KH-LĐLĐ ngày 24/3/2022 thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động thành phố Mỹ Tho năm 2022; Kế hoạch số 311/KH-LĐLĐ ngày 24/3/2022 về việc thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2022 trên địa bàn thành phố Mỹ Tho. Công văn số 2016/LĐLĐ ngày 24/5/2022 về việc tuyên truyền  phòng, chống tội phạm, quản lý, giáo dục đối tượng trên địa bàn thành phố Mỹ Tho. Công văn số 2188/LĐLĐ ngày 05/10/2022 về việc tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn nạn “tín dụng đen” trong công nhân lao động trên địa bàn thành phố Mỹ Tho.

Qua 01 năm triển khai tuyên truyền trong cán bộ Công đoàn thành phố được 16 cuộc với 1.116 lượt người tham dự. Đồng thời, đã tổ chức triển khai văn bản trên đến tất cả các Công đoàn cơ sở - Nghiệp đoàn trực thuộc qua các đường truyền thường sử dụng như Emaill, Hộp thư điện tử Công vụ, Zimbra, Zalo nhóm, các CĐCS đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiến hành triển khai trong đoàn viên, CNVCLĐ tại cơ quan, đơn vị 648 cuộc với 17.879 lượt người dự.

Ngoài tuyên truyền các nội dung trên, LĐLĐ TP còn chỉ đạo các Công đoàn cơ sở -Nghiệp đoàn phối hợp chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch vận động trong CNVCLĐ thực hiện phương châm “5 không, 3 phòng”. Đặc biệt là phong trào xây dựng “Cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự”; “ Cơ quan trường học không có ma tuý và tội phạm”. Chỉ đạo các cấp Công đoàn thành phố quan tâm thực hiện hoạt động tuyên truyền, giáo dục, đối với các Công đoàn cơ quan hành chính - sự nghiệp, Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp với cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn duy trì tổ chức các buổi sinh hoạt lồng ghép hàng tuần, hàng tháng của cơ quan; đối với các doanh nghiệp, lồng ghép phổ biến trong hoạt động sản xuất - kinh doanh với phổ biến, giáo dục pháp luật trong những giờ nghỉ giữa ca, trên xe đưa rước công nhân, phát tờ rơi, tờ bướm. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp, giữ gìn an ninh trật tự trước, trong và sau các ngày lễ lớn. Qua đó, 100% đơn vị trực thuộc phối hợp cùng cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tổ chức triển khai, quán triệt trong cán bộ, CNVCLĐ hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của các sự kiện chính trị trọng đại trên, để từ đó tăng cường đề cao cảnh giác và đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó,  các cấp Công đoàn cũng đã quan tâm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường “An toàn về an ninh trật tự”, “Điển hình tiên tiến về phòng cháy chữa cháy”, “Cơ quan, trường học không có ma túy” và tiếp tục thực hiện Chương trình “Một tăng, bốn giảm”, Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 trong CNVCLĐ.

Trong thời gian tới LĐLĐ thành phố Mỹ Tho sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội (khóa XIV) về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, các Chương trình của Chính phủ về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống tội phạm mua bán người.

LĐLĐ TP Mỹ Tho phối hợp tuyên truyền pháp luật trong CNVCLĐ

Kim Loan


13095012 thực hiện

Lịch công tác

Responsive Image
  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: