Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thành phố Mỹ Tho giai đoạn 2022 - 2025
Phóng to Thu nhỏ

Ủy ban nhân dân thành phốMỹ Tho vừa triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thành phố giai đoạn 2022-2025.

Mục tiêu của chương trình là nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 quy định tại Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủduy trì mức giảm bình quân 0,09%/năm. Phấn đấu giảm 1/2 số hộ nghèo so với đầu kỳ. Tiếp tục thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các chính sách, nguồn lực, thị trường. Phấn đấu 80% người có khả năng lao động, có nhu cầu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, tăng thu nhập. 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm. Hỗ trợ cho 100% hộ nghèo và hộ cận nghèo được vay vốn ưu đãi theo nhu cầu thực tế để phát triển sản xuất. 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng các chính sách miễn, giảm học phí theo quy định. 100% người nghèo, người cận nghèo, được hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế. Cải thiện tình trạng dinh dưỡng và giảm suy dinh dưỡng thấp còi, chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng và tầm vóc của trẻ em 0 - 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hỗ trợ nhà ở cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ nhà ở theo quy định của Chính phủ có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững. 95% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; ít nhất 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Trợ giúp pháp lý miễn phí cho 100% đối tượng người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu trợ giúp pháp lý. Thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cải thiện đời sống cho đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội. 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo; lập kế hoạch có sự tham gia, xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng và nghiệp vụ giảm nghèo.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025 thực hiện trên phạm vi toàn thành phố. Đối tượng áp dụng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng, kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo) trên phạm vi toàn thành phố. Ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng; trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Thời gian thực hiện từ năm 2022 đến hết năm 2025.

Các dự án thành phần của chương trình bao gồm: dự án dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; truyền thông và giảm nghèo về thông tin; nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình.

Các chính sách và giải pháp thực hiện chương trình gồm:

Chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo như sau: đảm bảo hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèocó nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn với lãi suất ưu đãi; tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo vay vốn và tiếp cận các dịch vụ ngân hàng đảm bảo nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Có chính sách ưu đãi về nguồn vốn nhằm khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Các tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát động phong trào giúp đỡ nhau nguồn vốn làm kinh tế để thoát nghèo.

Chính sách hỗ trợ về y tế như sau: thực hiện có hiệu quả chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người thuộc hộ nghèo; mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người thuộc hộ cận nghèo, trong đó 70% mức đóng là ngân sách trung ương, 30% ngân sách tỉnh (theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang). Tăng cường việc tiếp cận với các can thiệp trực tiếp phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em dưới 5 tuổi thuộc hộ gia đình nghèo và cận nghèo. Vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Mỹ Tho đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo”; vận động các tổ chức xã hội, tổ chức chính trị xã hội tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo; lồng ghép các chương trình y tế quốc gia để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và người nghèo

Chính sách hỗ trợ về giáo dục như sau: thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh nghèo ở các cấp, bậc học theo quy định hiện hành; tiếp tục thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa hỗ trợ giáo dục cho con em hộ nghèo, mồ côi do Covid-19; vận động các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ thông qua các hình thức như: Trao học bổng, trao tặng mái ấm khuyến học, thực hiện các chương trình tiếp sức đến trường, hỗ trợ dụng cụ học tập, quần áo, phương tiện đi lại... tạo điều kiện cho con em hộ nghèo đến trường.

Thực hiện đào tạo nghề, hướng dẫn sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển giao khoa học, công nghệ kỹ thuật như sau: tổ chức đào tạo nghề cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu học nghề để tìm việc làm và tự tạo việc làm tại chỗ có thu nhập ổn định. Với chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn miễn phí, hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho lao động hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo học những nghề đang khuyến khích đào tạo để đáp ứng nguồn nhân lực cho thành phố; mở rộng dạy nghề định hướng và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, triển khai thực hiện các dự án khuyến nông - lâm - ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề; hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn ngắn ngày về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và đất đai cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Chính sách hỗ trợ nhà ở như sau: thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở ngay sau khi Chính phủ ban hành chính sách mới. Thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có khó khăn về nhà ở. Bên cạnh nguồn vốn cho vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các phường, xã vận động Quỹ “Vì người nghèo", hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo từ nguồn vốn Quỹ vận động cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở.Tập trung xóa hết nhà tạm; sửa chữa 100% nhà hư hỏng nặng phát sinh trong từng năm.

Hỗ trợ hộ nghèo sử dụng nước sạch sinh hoạt và nhà tiêu hợp vệ sinh như sau: hộ nghèo, hộ cận nghèo có trong danh sách hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý đến thời điểm 31/12/2021 chưa sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh theo quy định được hỗ trợ vay vốn từNgân hàng Chính sách xã hội thành phố để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh.

Chính sách trợ giúp pháp lý là trợ giúp pháp lý miễn phí cho hộ nghèo có nhu cầu về các lĩnh vực: Đất đai, nhà ở, thừa kế, hộ khẩu, hộ tịch, hôn nhân gia đình, chế độ chính sách, bảo hiểm, lao động việc làm...; tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật cho hộ nghèo, hộ khó khăn.

 

 

                                                   Nhất Thi


13095012 thực hiện

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: