TP Mỹ Tho tổng kết thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị và hoạt động của Ban chỉ đạo 35 TP Mỹ Tho năm 2022.
Phóng to Thu nhỏ

Ngày 23 tháng 2, Thành uỷ Mỹ Tho tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị và và hoạt động của Ban chỉ đạo 35 TP Mỹ Tho năm 2022. Ông Trần Kim Trát- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Mỹ Tho, Trưởng Ban chỉ đạo 35 thành phố chủ trì hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, trong năm 2022, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 của TP Mỹ Tho đã kịp thời tham mưu cấp uỷ tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực và nhận thức của các cấp uỷ đảng, các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc nâng cao cảnh giác, chủ đồng phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; thể hiện trách nhiệm trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững quan điểm, lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết thống nhất ý chí và hành động nhằm bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố.


 


Thanh Tùng thực hiện

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: