Triển khai thực hiện đăng ký, cấp tài khoản định danh điện tử và đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia trên địa bàn thành phố Mỹ Tho
Phóng to Thu nhỏ

Thực hiện Nghị định số 59 ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; Kế hoạch số 1648 ngày 06/4/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 06 ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Qua triển khai thực hiện việc đăng ký, cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, đến nay kết quả đạt được còn thấp, chưa đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ theo lộ trình đề ra. Để nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, Ủy ban nhân dân thành phố đề ra kế hoạch triển khai thực hiện đăng ký, cấp tài khoản định danh điện tử và đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia trên địa bàn thành phố Mỹ Tho.

Về đối tượng, điều kiện và phương thức đăng ký: Đối với đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia: Công dân, doanh nghiệp (đối với công dân phải có thẻ Căn cước công dân, số điện thoại thuê bao chính chủ đã đăng ký với nhà mạng); Thực hiện việc đăng ký trực tuyến thông qua mạng Internet. Đối với đăng ký tài khoản định danh điện tử: Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đã được cấp hoặc chưa được cấp Căn cước công dân gắn chíp (trường hơp chưa được cấp Căn cước công dân gắn chíp thì khi làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân sẽ kết hợp cấp tài khoản định danh điện tử); Công dân phải có điện thoại di động Smartphone, số điện thoại chính chủ; Trường hợp đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1: Công dân tự thực hiện các thao tác thông qua điện thoại di động Smartphone; Trường hợp đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2: Công dân phải đến trụ sở cơ quan Công an để làm thủ tục cấp (khi đi mang theo thẻ Căn cước công dân gắn chíp, các loại giấy tờ khác (nếu có) để tích hợp vào hệ thống như: Giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, mã số thuế cá nhân…).

Theo kế hoạch, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: TP Mỹ Tho tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 34 ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu Căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; Nghị định số 59 ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và Tổ Đề án 06 các cấp trong việc phối hợp cùng lực lượng Công an triển khai các giải pháp hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1, thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia, nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia; đăng ký, kích hoạt tài khoản dịnh danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 và sử dụng ứng dụng VNEID đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị và Nhân dân để nắm, hưởng ứng thực hiện; Tuyên truyền về tiện ích của ứng dụng VNEID, lợi ích, thuận lợi của tài khoản định danh và xác thực điện tử mức độ 1 và mức độ 2; các lợi ích khi đăng ký, sử dụng tài khoản dịch vụ công quốc gia.  Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức như: thông qua các buổi giao ban, hội họp của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân phường, xã; các buổi sinh hoạt, tọa đàm của Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ các đơn vị, địa phương; đăng tin, bài viết trên các trang thông tin điện tử; trên các trang fanpage mạng xã hội Zalo, Facebook; bố trí năng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, thành phố cũng thực hiện công tác triển khai trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Cụ thể, đối với cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố: Tổ chức triển khai, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, yêu cầu 100% cán bộ công chức, viên chức phải đăng ký thực hiện việc cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia, trong đó: Đối với việc đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia: Cán bộ tự thao tác đăng ký thông qua điện thoại di động Smartphone (truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia) để thực hiện các bước thao tác đăng ký; Đối với đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình chưa đăng ký tài khoản định danh điện tử gửi về Công an thành phố ( qua Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội ) để sắp xếp thời gian và thông báo lịch thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Sau khi nhận được thông báo lịch thu nhận của Công an thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời tạo điều kiện về thời gian, công việc để cán bộ đến trụ sở Công an thành phố ( qua Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội ) để được thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện việc đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia và đến trụ sở Công an thành phố để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Đồng thời thực hiện kích hoạt ngay tài khoản định danh điện tử mức độ 2 khi nhận được tin nhắn của Bộ Công an. Trên cơ sở danh sách đã đăng ký, Công an thành phố theo dõi, đối chiếu, kiểm soát số lượng, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức theo danh sách đã đăng ký nhưng chưa thực hiện việc cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thì tập hợp thông báo gửi đến Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị để đôn đốc, nhắc nhở.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức tại Ủy ban nhân dân phường, xã, các đơn vị, Trường học đóng trên địa bàn, Bí thư Chi bộ, Trưởng các khu phố, ấp và người dân:  Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã chỉ đạo Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã, khu phố, ấp tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân các thao tác, đăng ký tài khoản dịch vụ công; tự đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và đến địa điểm thu nhận của cơ quan Công an để được cấp, đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2;  Công an thành phố chủ động sắp xếp lịch, bố trí máy lưu động tại các phường, xã để tổ chức thu nhận định danh điện tử mức độ 2;  Khi có lịch thu nhận định danh điện tử mức độ 2 của Công an thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã có trách nhiệm thông báo, yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, thành viên các tổ chức đoàn thể cấp xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố, ấp, giáo viên tại các Trường học đóng trên địa bàn… phải tham gia cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia ( phân công cán bộ Văn phòng UBND cấp xã trực tiếp theo dõi, đôn đốc).

Đối với việc vận động tổ chức doanh nghiệp: Căn cứ chức năng nhiệm vụ và lĩch vực phụ trách, đề nghị các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, lập danh sách các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn để tuyên truyền, vận động đảm bảo 50% người đứng đầu phải được đăng ký tài khoản định danh điện tử cho tổ chức doanh nghiệp; 50% tổ chức doanh nghiệp phải được đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia; Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố phân công cán bộ trực tiếp đến làm việc với từng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố để tổ chức tuyên truyền, vận động người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp chủ động đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia và đến trụ sở Công an thành phố ( qua Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội ) để làm thủ tục cấp định danh điện tử mức độ 2.

Việc triển khai thực hiện đăng ký, cấp tài khoản định danh điện tử và đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia trên địa bàn thành phố Mỹ Tho nhằm tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền về vị trí, vai trò, ý nghĩa, những tiện ích của tài khoản định danh điện tử, tài khoản dịch vụ công quốc gia; vận động người dân tích cực tham gia đăng ký, kích hoạt, sử dụng. Phấn đấu đến cuối năm 2023 có 100% người dân đủ điều kiện được cấp, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 1; 30% người dân được cấp, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên phần mềm VNEID của Bộ Công an; 30% người dân và 50% đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Mỹ Tho đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia;  Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Mỹ Tho tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tài khoản dịch vụ công quốc gia; 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải đăng ký, cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tài khoản dịch vụ công quốc gia, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn những tiện ích của việc sử dụng dịch vụ công để người thân, gia đình, bạn bè sử dụng những dịch vụ đã được cung cấp trên các cổng dịch vụ công khi có nhu cầu.

cán bộ, công chức, viên chức thành phố thực hiện việc đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử


Thanh Tùng thực hiện

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: