Kế hoạch Thực hiện tiết kiệm diện năm 2023 trên địa bàn thành phố Mỹ Tho
Phóng to Thu nhỏ

Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho xây dựng Kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện năm 2023 trên địa bàn thành phố.

Mục đích của triển khai thực hiện kế hoạch này là nhằm thực hiện hiệu quả các nội dung nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 22/10/2020 nhằm đạt mục tiêu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn thành phố; phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 22/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung chính của kế hoạch bao gồm:

Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho dự kiến kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện năm 2023 trên địa bàn toàn thành phố là 14,38 triệu kWh, tương đương tiết kiệm khoảng 2,07% tổng điện năng tiêu thụ năm 2023 của toàn thành phố, trong đó dự kiến: cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước: tiết kiệm khoảng 1,09 triệu kWh; chiếu sáng công cộng: tiết kiệm khoảng 0,36 triệu kWh; thắp sáng sinh hoạt: tiết kiệm khoảng 5 triệu kWh; sản xuất: tiết kiệm khoảng 6,85 triệu kWh; kinh doanh, dịch vụ: tiết kiệm khoảng 1,08 triệu kWh.

Để triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các phường, xã tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 22/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 16/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 22/6/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 21/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020 - 2030. Ngoài ra, cần lưu ý thực hiện một số nội dung như sau:

Phòng Kinh tế thành phố phối hợp các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các phường, xã phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023; triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tuyên truyền, phổ biến, vận động tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp: tưới tiêu, chiếu sáng kích thích ra hoa trái vụ, nuôi trồng thủy sản; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Công Thương kết quả thực hiện kế hoạch hàng năm.

Yêu cầu các phòng, ban ngành đoàn thể thành phố: xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị mình, đảm bảo tối thiểu mỗi năm tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm; xây dựng và triển khai thực hiện tốt quy chế tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị. Phổ biến, tuyên truyền về các biện pháp thực hiện tiết kiệm điện cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị mình; khi mua sắm các phương tiện, thiết bị điện phải thuộc danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 68/2011/QĐ- TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Điện lực Mỹ Tho tổ chức các hoạt động nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố thực hiện tiết kiệm điện; phổ biến các biện pháp thực hiện tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện các biện pháp (quản lý, kiểm tra, giải pháp, nghiên cứu ứng dụng...) trong phân phối và kinh doanh điện nhằm giảm tổn thất điện năng; thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện hiện hữu nhằm hạn chế sự cố trên đường dây tải điện. Tổ chức các hoạt động truyền thông, thông tin tuyên truyền, vận động khách hàng thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo,...

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các phường, xã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện tại đơn vị mình, đảm bảo tối thiểu mỗi năm tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm; xây dựng và triển khai thực hiện tốt quy chế tiết kiệm điện tại đơn vị; phổ biến, tuyên truyền về các biện pháp thực hiện tiết kiệm điện bằng nhiều hình thức (như: trên sóng Đài Truyền thanh; in tờ rơi; lồng ghép trong các cuộc họp ở tổ, ấp, khu phố,...); khuyến khích tổ chức, cá nhân lắp đặt hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời; khi mua sắm các phương tiện, thiết bị điện phải thuộc danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 68/2011/QĐ- TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn quản lý./.

Hệ thống đèn led tiết kiệm điện tại đường kè Sông Tiền


Nhất Thi thực hiện

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: