TP Mỹ Tho thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số.
Phóng to Thu nhỏ

Trong năm 2022, công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số được thành phố Mỹ Tho quan tâm thực hiện có hiệu quả, qua đó phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của thành phố, từng bước xây dựng chính quyền số, hướng đến xây dựng thành phố Mỹ Tho trở thành đô thị thông minh.

Theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân thành phố đã kiện toàn lại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Bộ phận Một cửa) gồm 11 thành viên  do 01 lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố đứng đầu; đồng thời ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận này, trong đó quy định rõ các nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để các cơ quan, đơn vị và các thành viên của Bộ phận Một cửa triển khai, thực hiện. Bộ phận Một cửa của Ủy ban nhân dân các phường, xã cũng được kiện toàn, do lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã đứng đầu và đi vào hoạt động ổn định; cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân thành phố và cấp xã đã được củng cố, kiện toàn theo đúng quy định. Trang thiết bị tại bộ phận Một cửa thành phố và phường xã đầy đủ, cơ bản đáp ứng được nhu cầu thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận Một cửa. Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố có 11 cơ quan chuyên môn thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người dân, tổ chức, và doanh nghiệp. Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết được công khai và tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố và phường, xã. Đến nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố và phường, xã được tiếp nhận và giải quyết trên môi trường điện tử thông qua hệ thống Một cửa điện tử. Ủy ban nhân dân thành phố đã cung cấp 205 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 184 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết  được Bộ phận Một cửa thành phố và phường, xã thực hiện hiệu quả. Đến nay, ngoài hồ sơ, thủ tục hành chính về chứng thực thì toàn bộ hồ sơ, thủ tục hành chính còn lại đều được thực hiện số hóa đúng theo quy định.

Đối với kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, trong năm 2022, tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết được thống kê từ Một cửa điện tử tỉnh Tiền Giang (  từ ngày 16/12/2021 đến ngày 30/11/2022 ) là 20.742 hồ sơ; trong đó đã giải quyết đúng và trước hạn 20.255 hồ sơ, đạt 99.66%. Tại Bộ phận Một cửa thành phố có tổng số 4.121 hồ sơ tiếp nhận, đã xử lý 3.739 hồ sơ, trong đó 3.671 hồ sơ đúng và trước hạn, đạt tỷ lệ 98,2%. Trong năm 2022, không có trường hợp phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính.

Thực hiện công tác xây dựng chính quyền số, từ ngày 01/6/2022, Ủy ban nhân dân thành phố đã triển khai đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (Văn phòng điện tử) phiên bản mới cho tất cả các phòng ban, ngành, đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân các phường xã, bao gồm 68 cơ quan, đơn vị và 1.082 tài khoản sử dụng. Trong năm 2022, hệ thống Quản lý văn bản và điều hành đã tiếp nhận và xử lý trên 70.800 văn bản điện tử, phát hành 13.200 văn bản điện tử có ký số qua mạng. Đối  với dịch vụ công trực tuyến, đến nay, hệ thống Một cửa điện tử thành phố Mỹ Tho đã cung cấp 341 dịch vụ công trực tuyến (mức độ 2: 12; mức độ 3: 182 và mức độ 4: 146 ). Thành phố còn thực hiện  Ứng dụng chữ ký số: tỷ lệ lãnh đạo đã được cấp chứng thư số đạt 100%. Đến nay, thành phố Mỹ Tho có 41 cơ quan, đơn vị được cấp chứng thư số và số chứng thư số cá nhân là 132. Tất cả các cơ quan, đơn vị được cấp chứng thư số đã thực hiện việc gửi văn bản điện tử được ký số qua mạng theo Quy chế gửi, nhận, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Qua kiểm tra thực tế cho thấy việc phát hành văn bản điện tử được ký số đảm bảo theo quy định. Đối với, Hộp thư điện tử công vụ: tất cả cán bộ, công chức, viên chức của thành phố đã được cấp Email công vụ phục vụ việc gửi, nhận, trao đổi thông tin qua mạng, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; tỷ lệ hộp thư điện tử thường xuyên sử dụng trong công việc đạt 95%.

Đối với Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị: trong năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho và các đơn vị trực thuộc đã tiếp nhận, xử lý và trả lời 16 thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức qua Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị 1022 tỉnh Tiền Giang, qua đó kịp thời giải đáp thắc mắc, kiến nghị và giải quyết chế độ chính sách cho người dân. Thành phố Mỹ Tho còn thực hiện hiệu quả công tác tổ chức các hội nghị theo hình thức hội nghị truyền hình trực tuyến. Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho đã mua sắm trang thiết bị và triển khai hệ thống trực tuyến 2 chiều tại Ủy ban nhân dân thành phố và 17 phường xã với số lượng cuộc họp trực tuyến được tổ chức trong năm 2022 là 34 cuộc ( đều tổ chức đảm bảo thông suốt ). Thành phố còn thực hiện các ứng dụng công nghệ số như: lắp đặt hệ thống camera trên toàn địa bàn, phục vụ cho công tác quản lý đô thị, trật tự giao thông và vệ sinh môi trường; lắp đặt các bộ phát wifi để du khách truy cập thông tin khi đến TP. Mỹ Tho…Ngành Công an thành phố đang hoàn chỉnh dữ liệu dân cư, kết hợp các ngành hoàn chỉnh dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và hướng dẫn triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định 06 ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Có thể nói, trong năm 2022, công tác cải cách hành chính được thành phố thực hiện nghiêm túc, đầy đủ; việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của thành phố. Qua thực hiện mục tiêu xây dựng Chính quyền số, UBND TP Mỹ Tho đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho người dân và doanh nghiệp, bước đầu mang lại một số kết quả thiết thực đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố, từng bước xây dựng chính quyền số, hướng đến xây dựng thành phố Mỹ Tho trở thành đô thị thông minh...

Công an TP Mỹ Tho xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera thông minh


 


Thanh Tùng thực hiện

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: