TP Mỹ Tho tập trung phát triển đô thị đến năm 2025
Phóng to Thu nhỏ

Thực hiện Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 10/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về Phát triển đô thị tỉnh Tiền Giang đến năm 2025, TP Mỹ Tho đã, đang và sẽ tập trung thực hiện nhiều giải pháp để phát triển đô thị của thành phố trong giai đoạn mới.

Theo kế hoạch, TP Mỹ Tho sẽ phân chia 2 giai đoạn để thực hiện công tác phát triển đô thị đến năm 2025, trong đó giai đoạn 2021 – 2023 sẽ rà soát đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch chung thành phố Mỹ Tho năm 2014, trên cơ sở đó lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền giang đến năm 2030 phù hợp với tình hình phát triển của thành phố trong giai đoạn mới; Lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị làm cơ sở quản lý và xem xét cấp giấy phép xây dựng theo quy định, thay thế quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đã được duyệt trước đây; Lập và trình đề án mở rộng ranh giới các phường  giáp ranh các xã ngoại ô thành phố; Lập mới các đồ án quy hoạch nông thôn, đồng bộ với đồ án quy hoạch đô thị. Trong giai đoạn 2023 – 2025: điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố, đảm bảo theo định hướng phát triển đô thị của thành phố, thống nhất đồng bộ với quy hoạch của tỉnh và thực tế của địa phương; Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên nguyên tắc phải đầu tư đồng bộ tránh chắp vá dàn trải, kết hợp vừa đầu tư mới và vừa chỉnh trang, duy tu để sử dụng có hiệu quả hạ tầng kỹ thuật hiện có; ưu tiên cho các công trình đầu mối, các công trình giao thông kết nối các khu vực đô thị; đầu tư hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I thuộc tỉnh.

TP Mỹ Tho đề ra các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện công tác phát triển đô thị đến năm 2025 gồm: Lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố; Lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị; Lập và trình đề án mở rộng ranh giới các phường  giáp ranh các xã ngoại ô thành phố; Điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu; Lập mới các quy hoạch nông thôn trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố, trong năm 2021 - 2022, UBND thành phố sẽ thực hiện công tác rà soát đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch chung thành phố Mỹ Tho năm 2014 và Tổ chức lập Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Mỹ Tho đến năm 2050, tham mưu Ủy ban nhân Tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; trong năm 2022 - 2023, trên cơ sở nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung được duyệt, UBND thành phố tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Mỹ Tho đến năm 2050. Trong quá trình lập điều chỉnh quy hoạch, đảm bảo có sự đồng bộ giữa quy hoạch đô thị và quy hoạch ngành, quy hoạch nông thôn cũng như quy hoạch tỉnh. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Mỹ Tho đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ duyệt là cơ sở để UBND thành phố tổ chức rà soát điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu.Trong năm 2022, UBND thành phố tổ chức lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Mỹ Tho theo quy định của Luật Kiến trúc ngày 13/6/2019, trình Sở Xây dựng thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, làm cơ sở để quản lý trật tự xây dựng đô thị và cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố.Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức lập đề án mở rộng ranh giới các phường giáp ranh các xã ngoại ô thành phố. Trong năm 2023 - 2024, trên cơ sở đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Mỹ Tho đến năm 2050 được duyệt, UBND thành phố tổ chức lập điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu nhằm kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung đảm bảo thống nhất, đồng bộ với đồ án quy  hoạch chung và quy hoạch tỉnh, khắc phục tình trạng chồng chéo giữa các đồ án quy hoạch đô thị. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tổ chức lập mới đồ án quy hoạch phân khu đối với khu vực trung tâm còn lại, làm cơ sở quản lý, lập quy hoạch chi tiết và cấp phép xây dựng. Trong năm 2022, sau khi Thủ tướng Chính phủ có Quyết định ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp giai đoạn năm 2021 - 2025, UBND thành phố Mỹ Tho sẽ tổ chức lập mới đồ án quy hoạch chung các xã theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang.

Để thực hiện công tác phát triển đô thị đến năm 2025 đạt hiệu quả, TP Mỹ Tho sẽ huy động kết hợp, lồng ghép các nguồn lực từ nguồn vốn Trung ương, vốn ngân sách Tỉnh, ngân sách thành phố và các nguồn vốn ngoài ngân sách để triển khai thực hiện các dự án phát triển đô thị theo kế hoạch đề ra; Quan tâm đến các thiết chế quản lý, bộ máy nhân sự, nguồn nhân lực, cơ chế vận hành cho các cơ quan quản lý quy hoạch, tăng cường năng lực quản lý của chính quyền đô thị; Tăng cường công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư phát triển dịch vụ, du lịch, công nghiệp để phát triển đô thị, đồng thời có kế hoạch thu hút đầu tư vào các khu đô thị của thành phố theo định hướng phát triển đô thị; Kêu gọi thu hút vốn đầu tư (vốn xã hội hóa, vốn hợp pháp khác) đối với các dự án ưu tiên phát triển đô thị. Đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khu đô thị mới cần các nguồn vốn lớn, sử dụng nguồn vốn doanh nghiệp với các hình thức đầu tư như đối tác công tư (PPP), dự án có sử dụng đất,…; Cân đối các nguồn vốn ngân sách nhà nước, các nguồn vốn tài trợ, vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, các nguồn thu khác để đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị. Huy động nguồn vốn xã hội hóa để tăng cường chất lượng sống trong các khu dân cư; Vận động nhân dân tham gia đóng góp nguồn lực vào phát triển hạ tầng đô thị như: tạo quỹ đất để xây dựng công trình hạ tầng, cây xanh, tham gia đóng góp vật liệu, ngày công vào xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư như vỉa hè, đường khu dân cư, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng ngõ phố,… Xem trọng vai trò của cộng đồng dân cư trong phát triển đô thị.

Việc TP Mỹ Tho triển khai thực hiện công tác phát triển đô thị đến năm 2025 nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra của Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - đô thị 03 vùng của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Cụ thể hóa Chương trình phát triển đô thị thành phố Mỹ Tho đến năm 2030; Đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa của thành phố đạt 75%; Xây dựng tiến độ, kế hoạch triển khai công tác lập các chương trình, đề án, đồ án quy hoạch, quy chế quản lý kiến trúc đô thị phục vụ công tác quản lý xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, bám sát Chương trình phát triển đô thị thành phố đã được UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt.

Một góc đô thị Mỹ Tho phát triển xanh sạch đẹp

 

                                                                Thanh Tùng


  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: