Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 07/12/2018(11-12)
Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến bằng điện thoại(07-12)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 256
  Tổng lượt truy cập: 874258

Chi tiết tin

Thành Ủy Mỹ Tho ban hành chương trình hành động số 43 thực hiện nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
12/10/2018

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/W ngày 23/5/2018 của Ban chấp hánh Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Ban chấp hành Đảng bộ TP Mỹ Tho xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Chương trình hành động này được ban hành và triển khai thực hiện nhằm thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế dộ bảo hiểm xã hội; từng bước mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, nhất là đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện, tiến tới bảo hiểm xã hội cho toàn thể người lao động; đồng thời nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý và tinh gọn bộ máy thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, tin cậy và minh bạch.

Thực hiện chương trình hành động, các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt trong phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phải chú ý đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp với từng giai đoạn phát triển như tăng thêm quyền lợi cho người thụ hưởng, đặc biệt là chế độ hưu trí; tăng cường lãnh đạo tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận trong thực hiện chính sách xã hội. Bổ sung mục tiêu phấn đấu tham gia bảo hiểm xã hội vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của thành phố và phường, xã; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với công tác thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội.

UBND thành phố và phường, xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, trong việc thực hiện các chương trình, mục tiêu về bảo hiểm xã hội; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội. Thực hiện xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội theo lộ trình đảm bảo hoàn thành mục tiêu đã đề ra; thực hiện đúng chính sách hỗ trợ thêm cho những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngoài các chính sách theo quy định của Nhà nước. Phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan gồm: phòng Tài chính – Kế hoạch, chi cục Thuế, phòng Lao động – Thương binh và xã hội, bảo hiểm xã hội thành phố để nâng cao hiệu quả quản lý đối với người tham gia bảo hiểm xã hội và thực thi chính sách bảo hiểm xã hội.

Phối hợp kiện toàn, nâng cao năng lực và sắp xếp bộ máy tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp từ cấp thành phố đến phường, xã theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người lao động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi từ chính sách. Chỉ đạo đổi mới phương thức hoạt động của ngành bảo hiểm xã hội theo hướng phục vụ thực thụ, chi trả nhanh chóng, kịp thời đảm bảo quyền lợi người tham gia. Phối hợp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu phát triển của ngành; phát huy vai trò tham mưu của bảo hiểm xã hội thành phố cho Thành  ủy, UBND thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách về bảo hiểm xã hội.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản có liên quan; tiếp tục tăng cường thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm xã hội.

TP Mỹ Tho phấn đấu đến năm 2021, toàn thành có khoảng 30% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, 25% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 25% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Phấn đấu đến năm 2025, toàn thành phố có khoảng 40% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, 30% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 32% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Và đến năm 2030, toàn thành phố có trên 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, 40% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Từ năm 2021 trở đi, tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đưa chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt từ 90% trở lên.

 

 

                                                              Nhất Thi

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE