Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 15/02/2019(19-02)        
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 08/02/2019(09-02)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 228
  Tổng lượt truy cập: 907605

Chi tiết tin

Thành phố Mỹ Tho nhiều kết quả phấn khởi qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban chấp hành Trung ương (khóa X)
17/04/2018

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 2/2/2008 của Ban chấp hành Trung ương (khóa X) về  “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; hầu hết cán bộ, đảng viên TP Mỹ Tho có quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nhân dân an tâm lao động sản xuất, bảo đảm giữ vững sự ổn định chính trị trên địa bàn. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

       Trong 10 năm qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cũng được Thành ủy và các cấp ủy cơ sở đảng trực thuộc quan tâm thực hiện. Cụ thể, các cấp ủy đã tổ chức triển khai sâu rộng và có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị (khóa X) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI), 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, cấp ủy các cấp còn xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng đối tượng, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, đảng viên; xây dựng cơ chế giám sát về đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Tổ chức thực hiện có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng với đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, suy thoái về chính trị, đạo đức và lối sống của cán bộ, đảng viên. Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào chiều sâu, trở thành nề nếp trong sinh hoạt chi bộ của mỗi đảng viên. Ở mỗi cơ quan, đơn vị đều xây dựng chuẩn mực đạo đức gắn với nhiệm vụ chính trị chuyên môn của ngành, đơn vị, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

         Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai và thực hiện tốt, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, dân chủ trong Đảng và trong xã hội được mở rộng hơn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ ở cơ sở được quan tâm thực hiện. Đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở được tăng thêm về số lượng và chất lượng, trình độ, kiến thức về các mặt được nâng lên. Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện thường xuyên hàng năm theo phân cấp quản lý cán bộ. Qua đánh giá cán bộ, các cấp ủy phường, xã xác định được những ưu khuyết điểm chính của cán bộ, lưu giữ kết quả đánh giá để sử dụng trong công tác phân công, bố trí, quy hoạch, đào tạo cán bộ.

            Đồng thời để củng cố các đơn vị chưa vững mạnh và tạo điều kiện cho cán bộ có kinh nghiệm với thực tiễn, trong 10 năm qua, Thành ủy Mỹ Tho đã luân chuyển 30 cán bộ lãnh đạo cấp thành phố xuống làm Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch UBND phường – xã… Và thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc thí điểm chủ trương nhất thể hóa công tác đảng, chính quyền; Ban Thường vụ Thành ủy Mỹ Tho đã chọn Phường 5 thực hiện thí điểm Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường nhiệm kỳ 2015 – 2020, xã Tân Mỹ Chánh 02 nhiệm kỳ: 2005 - 2010, 2010 - 2015 và Phường Tân Long 01 nhiệm kỳ 2010 – 2015. Thực hiện chủ trương bố trí 10 bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND (Phường 1, 2, 4, 6, 7, 9, Tân Long, Tân Mỹ Chánh, Mỹ Phong, Phước Thạnh không quá 2 nhiệm kỳ). Qua thực hiện vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp uỷ được khẳng định; hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền địa phương được nâng lên; mối quan hệ và sự phối hợp công tác giữa cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân và cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể chặt chẽ hơn, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở địa phương.     

  Công tác kết nạp đảng viên được các cấp ủy chú trọng thực hiện đạt hiệu quả; cụ thể, trong 10 năm qua, TP Mỹ Tho đã tổ chức được 30 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, có 2.838 quần chúng ưu tú dự học, trong đó có 1.543 quần chúng được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện Đảng bộ thành phố Mỹ Tho có 6.157 đảng viên; có 69 tổ chức cơ sở đảng, gồm các loại hình như sau: phường, xã: 17 đảng bộ; cơ quan hành chính: 01 đảng bộ, 30 chi bộ; đơn vị sự nghiệp: 16 chi bộ; doanh nghiệp: 01 đảng bộ, 02 chi bộ và lực lượng vũ trang: 02 đảng bộ.

Việc thực hiện đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc trong thời gian qua cơ bản đạt được mục đích, yêu cầu theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Định kỳ, Ban Tổ chức giúp Thành ủy có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở trực thuộc thực hiện việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Trước khi tiến hành kiểm điểm, đánh giá chất lượng, các chi, Đảng bộ chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị tổng kết năm, bình xét, xếp loại thi đua để làm cơ sở phân loại. Giữa cấp ủy, lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị có sự xem xét đánh giá thống nhất trước một số vấn đề có liên quan đến việc phân loại tổ chức cơ sở. Do đó, kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng ở đa số cơ sở Đảng có đảm bảo sát với tình hình thực tế, không hạ thấp tiêu chuẩn đánh giá. Đối với các chi bộ trực thuộc, các Đảng ủy cơ sở căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Thành ủy xây dựng kế hoạch thực hiện ở đảng bộ mình, đảm bảo quy trình xét và công nhận kết quả theo đúng quy định. Kết quả, hàng năm toàn thành có từ 72-85% cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, có từ 84-96% đảng viên được xếp loại hoành thành tốt nhiệm vụ trở lên, số lượng cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu hàng năm từ 7-11 cơ sở.   

 

 

 

                                                         

                                                                            Nhất Thi

 

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE