CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Nâng cấp đô thị

Quốc gia: Việt Nam

Tên dự án: Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho

Khoản tín dụng số: Cr.5083-VN

Tên dịch vụ tư vấn: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ thầu công trình Kè sông Tiền – phường 2

Mã hiệu gói thầu: MT-CS-4.10c


Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là “Bên vay”) nhận được một khoản tín dụng từ Ngân hàng thế giới (sau đây gọi là “Bên cấp vốn”) để sử dụng cho việc thực hiện Dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, tín dụng Cr.5083-VN và dự định dành một phần khoản tín dụng này để chi trả trong các khoản thanh toán hợp lệ cho hợp đồng MT-CS-4.10c: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ thầu công trình Kè sông Tiền – phường 2.

Phạm vi dịch vụ tư vấn bao gồm: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ thầu cho công trình Kè sông Tiền – phường 2. Dịch vụ tư vấn dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 8 năm 2013 với thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng.

Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho mời các Công ty tư vấn hợp lệ bày tỏ quan tâm trong việc cung cấp dịch vụ trên. Các Công ty tư vấn nên kèm theo các tài liệu mô tả thông tin chứng tỏ có đủ năng lực để thực hiện các dịch vụ tư vấn trên.

Các tư vấn có thể liên kết để nâng cao trình độ, năng lực của họ. Trong trường hợp đó các nhà tư vấn nên làm rõ liên kết theo hình thức liên danh hay thỏa thuận tư vấn phụ. Trong trường hợp liên danh, các tư vấn phải cử một trong các công ty thành viên làm đại diện liên danh. Tất cả các thành viên của liên danh ký hợp đồng và phải cùng nhau và riêng lẽ chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ hợp đồng.

Tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp Tuyển chọn dựa trên cơ sở chất lượng CQS và phù hợp với chính sách của Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) được mô tả chi tiết trong “Tài liệu hướng dẫn – Tuyển chọn và sử dụng tư vấn bởi Bên vay của Ngân hàng Thế giới tháng 5 năm 2004, sửa đổi tháng 10 năm 2006 và tháng 5 năm 2010”.

Các Công ty tư vấn quan tâm đến dịch vụ tư vấn nói trên có thể tìm hiểu thêm thông tin tại địa chỉ dưới đây từ 8h00 – 11h30 và từ 13h30 – 17h00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, kể từ ngày 07 tháng 6 năm 2013 đến ngày 24 tháng 6 năm 2013. Hồ sơ bày tỏ quan tâm phải được gửi về địa chỉ dưới đây thời gian chậm nhất 17 giờ 00 ngày 24 tháng 6 năm 2013, Hồ sơ bày tỏ quan tâm nộp theo đường bưu điện phải được ghi rõ họ tên và địa chỉ của công ty/người đại diện trên phong bì của túi đựng hồ sơ.

Hồ sơ quan tâm gửi về địa chỉ:

- Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho.

- Ông Nguyễn Hữu Lộc, Chức vụ: Phó Giám đốc.

 - Địa chỉ: Số 36, đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

 - Điện thoại: 073.3978699        Fax: 073.3978698

 - Email: pmumytho@gmail.com

Chi tiết »

Quốc gia: Việt Nam

Tên dự án: Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho

Khoản tín dụng số: Cr.5083-VN

Tên dịch vụ tư vấn:
Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ thầu công trình Lia 13B và cải tạo hệ thống thoát nước khu phố 5,6 – phường 3

Mã hiệu gói thầu:
MT-CS-4.10b


Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là “Bên vay”) nhận được một khoản tín dụng từ Ngân hàng thế giới (sau đây gọi là “Bên cấp vốn”) để sử dụng cho việc thực hiện Dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, tín dụng Cr.5083-VN và dự định dành một phần khoản tín dụng này để chi trả trong các khoản thanh toán hợp lệ cho hợp đồng MT-CS-4.10b: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ thầu công trình Lia 13B và cải tạo hệ thống thoát nước khu phố 5, 6 – phường 3. 

Phạm vi dịch vụ tư vấn bao gồm: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ thầu cho các công trình Lia 13B và cải tạo hệ thống thoát nước khu phố 5, 6 – phường 3. Dịch vụ tư vấn dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 8 năm 2013 với thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng.

Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho mời các Công ty tư vấn hợp lệ bày tỏ quan tâm trong việc cung cấp dịch vụ trên. Các Công ty tư vấn nên kèm theo các tài liệu mô tả thông tin chứng tỏ có đủ năng lực để thực hiện các dịch vụ tư vấn trên.

Các tư vấn có thể liên kết để nâng cao trình độ, năng lực của họ. Trong trường hợp đó các nhà tư vấn nên làm rõ liên kết theo hình thức liên danh hay thỏa thuận tư vấn phụ. Trong trường hợp liên danh, các tư vấn phải cử một trong các công ty thành viên làm đại diện liên danh. Tất cả các thành viên của liên danh ký hợp đồng và phải cùng nhau và riêng lẽ chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ hợp đồng.

Tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp Tuyển chọn dựa trên cơ sở chất lượng CQS và phù hợp với chính sách của Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) được mô tả chi tiết trong “Tài liệu hướng dẫn – Tuyển chọn và sử dụng tư vấn bởi Bên vay của Ngân hàng Thế giới tháng 5 năm 2004, sửa đổi tháng 10 năm 2006 và tháng 5 năm 2010”.

Các Công ty tư vấn quan tâm đến dịch vụ tư vấn nói trên có thể tìm hiểu thêm thông tin tại địa chỉ dưới đây từ 8h00 – 11h30 và từ 13h30 – 17h00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, kể từ ngày 07 tháng 6 năm 2013 đến ngày 24 tháng 6 năm 2013. Hồ sơ bày tỏ quan tâm phải được gửi về địa chỉ dưới đây thời gian chậm nhất 17 giờ 00 ngày 24 tháng 6 năm 2013, Hồ sơ bày tỏ quan tâm nộp theo đường bưu điện phải được ghi rõ họ tên và địa chỉ của công ty/người đại diện trên phong bì của túi đựng hồ sơ.

  Hồ sơ quan tâm gửi về địa chỉ:

- Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho.

- Ông Nguyễn Hữu Lộc, Chức vụ: Phó Giám đốc.

- Địa chỉ: Số 36, đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Điện thoại: 073.3978699        Fax: 073.3978698

- Email: pmumytho@gmail.com

Chi tiết »

Quốc gia: Việt Nam

Tên dự án: Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho

Khoản tín dụng số: Cr.5083-VN

Tên dịch vụ tư vấn: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ thầu công trình Lia 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 15, 16, 17 và đường khu phố 12 – phường 6

Mã hiệu gói thầu: MT-CS-4.10a


Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là “Bên vay”) nhận được một khoản tín dụng từ Ngân hàng thế giới (sau đây gọi là “Bên cấp vốn”) để sử dụng cho việc thực hiện Dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, tín dụng Cr.5083-VN và dự định dành một phần khoản tín dụng này để chi trả trong các khoản thanh toán hợp lệ cho hợp đồng MT-CS-4.10a: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ thầu công trình Lia 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 15, 16, 17 và đường khu phố 12 – phường 6.

Phạm vi dịch vụ tư vấn bao gồm: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ thầu cho các công trình Lia 1,2,3,4,7,8,9,15,16,17 và đường khu phố 12 – phường 6. Dịch vụ tư vấn dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 8 năm 2013 với thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng.

Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho mời các Công ty tư vấn hợp lệ bày tỏ quan tâm trong việc cung cấp dịch vụ trên. Các Công ty tư vấn nên kèm theo các tài liệu mô tả thông tin chứng tỏ có đủ năng lực để thực hiện các dịch vụ tư vấn trên.

Các tư vấn có thể liên kết để nâng cao trình độ, năng lực của họ. Trong trường hợp đó các nhà tư vấn nên làm rõ liên kết theo hình thức liên danh hay thỏa thuận tư vấn phụ. Trong trường hợp liên danh, các tư vấn phải cử một trong các công ty thành viên làm đại diện liên danh. Tất cả các thành viên của liên danh ký hợp đồng và phải cùng nhau và riêng lẽ chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ hợp đồng.

Tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp Tuyển chọn dựa trên cơ sở chất lượng CQS và phù hợp với chính sách của Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) được mô tả chi tiết trong “Tài liệu hướng dẫn – Tuyển chọn và sử dụng tư vấn bởi Bên vay của Ngân hàng Thế giới tháng 5 năm 2004, sửa đổi tháng 10 năm 2006 và tháng 5 năm 2010”.

Các Công ty tư vấn quan tâm đến dịch vụ tư vấn nói trên có thể tìm hiểu thêm thông tin tại địa chỉ dưới đây từ 8h00 – 11h30 và từ 13h30 – 17h00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, kể từ ngày 07 tháng 6 năm 2013 đến ngày 24 tháng 6 năm 2013. Hồ sơ bày tỏ quan tâm phải được gửi về địa chỉ dưới đây thời gian chậm nhất 17 giờ 00 ngày 24 tháng 6 năm 2013, Hồ sơ bày tỏ quan tâm nộp theo đường bưu điện phải được ghi rõ họ tên và địa chỉ của công ty/người đại diện trên phong bì của túi đựng hồ sơ.

Hồ sơ quan tâm gửi về địa chỉ:

- Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho.

- Ông Nguyễn Hữu Lộc, Chức vụ: Phó Giám đốc.

- Địa chỉ: Số 36, đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Điện thoại: 073.3978699        Fax: 073.3978698

 - Email: pmumytho@gmail.com

Chi tiết »

 

1. Tên dự án: Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho;

2. Số hiệu và tên gói thầu: MT-PG-4.4 Sửa chữa văn phòng, lắp đặt internet, hệ thống máy điều hòa;

3. Tên nhà thầu nộp Hồ sơ chào giá:

3.1. Công ty TNHH Nguyễn Khoa;

3.2. Công ty TNHH Thương mại Tư vấn Thiết kế Xây dựng và San lắp Quốc Dũng;

3.3. Công ty TNHH dịch vụ Xây dựng Minh Kiều;

3.4. Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hữu Lợi;

3.5. Doanh nghiệp tư nhân Bình Thịnh.

4. Giá dự thầu được đọc khi mở hồ sơ chào giá:

STT

Tên nhà thầu

Giá dự thầu (VND)

1

 Công ty TNHH Nguyễn Khoa

534.906.000

2

 Công ty TNHH Thương mại Tư vấn Thiết kế Xây dựng và San lắp Quốc Dũng

545.075.147

3

 Công ty TNHH dịch vụ Xây dựng Minh Kiều

546.050.325

4

 Doanh nghiệp tư nhân Bình Thịnh

551.194.135

5

 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hữu Lợi

566.759.324

5. Tên và đánh giá của nhà thầu được đánh giá:

5.1. Công ty TNHH Nguyễn Khoa;

5.2. Công ty TNHH Thương mại Tư vấn Thiết kế Xây dựng và San lắp Quốc Dũng;

5.3. Công ty TNHH dịch vụ Xây dựng Minh Kiều;

5.4. Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hữu Lợi;

5.5. Doanh nghiệp tư nhân Bình Thịnh.

6. Tên các nhà thầu có hồ sơ bị loại và lý do: không

7. Tên nhà thầu thắng thầu, giá thắng thầu, thời gian thực hiện và thời hạn trao hợp đồng:

- Công ty TNHH Nguyễn Khoa

(Địa chỉ: số 306 – Lý Thường Kiệt – phường 5 – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang)

- Giá thắng thầu: 534.906.000 đồng (Năm trăm ba mươi bốn triệu, chín trăm lẻ sáu ngàn đồng)

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 4 tháng.

- Thời hạn trao hợp đồng: Ngày 10/5/2013./.

Chi tiết »

1. Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) cho dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, khoản tín dụng số Cr.5083-VN. Một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ theo hợp đồng mời thầu dưới đây.

2. Tất cả các nhà thầu từ các quốc gia hợp lệ theo định nghĩa trong Hướng dẫn Mua sắm bằng Vốn vay IBRD và Tín dụng IDA của Ngân hàng Thế giới và theo Hiệp định Tín dụng đều có thể tham dự đấu thầu. Riêng đối với các nhà thầu là doanh nghiệp nhà nước Việt nam, cần phải đạt được các yêu cầu sau (i) độc lập về mặt pháp lý và tài chính; (ii) hoạt động theo luật thương mại; (iii) không phải là cơ quan trực thuộc bên vay hoặc bên vay lại (bên chủ quản dự án) và (iv) không phải là đơn vị quân đội hay doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An.

3. Thay mặt cho chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ nộp tham gia đấu thầu cho hợp đồng sau đây:

Hợp đồng số MT-PW-1.4, qui mô xây dựng mới 03 trường học: i) Trường Tiểu học Hồ Văn Nhánh xây dựng: Khối lớp học tổng diện tích sàn = 1.212,0m2, 01 tầng trệt + 02 tầng lầu kết cấu khung bê tông cốt thép; Nhà đa năng tổng diện tích sàn = 355,72 m2 , 01 tầng trệt kết cấu khung bê tông cốt thép; ii) Trường Tiểu học Lý Tự Trọng xây dựng: Khối lớp học tổng diện tích sàn = 1.092,0 m2, 01 tầng trệt + 02 tầng lầu kết cấu khung bê tông cốt thép; Nhà đa năng tổng diện tích sàn = 341,1m2 , 01 tầng trệt kết cấu khung bê tông cốt thép; iii) Trường Mầm non Rạng Đông xây dựng Khối lớp học 04 phòng tổng diện tích sàn = 332,0m2, 01 tầng trệt + 01 tầng lầu kết cấu khung bê tông cốt thép; Nhà bếp có tổng diện tích 39,6m2, 01 tầng trệt kết cấu khung bê tông cốt thép.

4. Hồ sơ mời thầu có thể mua tại địa chỉ dưới đây kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2013, với một khoản lệ phí không hoàn lại là 1.000.000 đồng (một triệu đồng) cho mỗi bộ hồ sơ. Các nhà thầu quan tâm có thể biết thêm thông tin tại địa chỉ nêu trên.

5. Hồ sơ dự thầu phải có hiệu lực trong khoảng thời gian là 120 ngày sau khi mở thầu và phải kèm theo bảo lãnh dự thầu có giá trị như quy định trong từng gói thầu. Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến địa chỉ dưới đây không muộn hơn 14 giờ 00 ngày 16 tháng 4 năm 2013. Việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai ngay sau khi hết hạn nộp thầu nói trên với sự có mặt của các nhà thầu có nguyện vọng tham dự. 

6. Địa chỉ liên hệ/nộp và mở thầu :

Đơn vị : Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho

Cán bộ phụ trách: Ông Nguyễn Văn Dương

Địa chỉ: Số 36, đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại : 073.3978699; Fax : 073.3978698

  Email: pmumytho@gmail.com.

 

Chi tiết »

1. Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) cho dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, khoản tín dụng số Cr.5083-VN. Một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ theo hợp đồng mời thầu dưới đây.

2. Tất cả các nhà thầu từ các quốc gia hợp lệ theo định nghĩa trong Hướng dẫn Mua sắm bằng Vốn vay IBRD và Tín dụng IDA của Ngân hàng Thế giới và theo Hiệp định Tín dụng đều có thể tham dự đấu thầu. Riêng đối với các nhà thầu là doanh nghiệp nhà nước Việt nam, cần phải đạt được các yêu cầu sau (i) độc lập về mặt pháp lý và tài chính; (ii) hoạt động theo luật thương mại; (iii) không phải là cơ quan trực thuộc bên vay hoặc bên vay lại (bên chủ quản dự án) và (iv) không phải là đơn vị quân đội hay doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An.

3. Thay mặt cho chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ nộp tham gia đấu thầu cho hợp đồng sau đây:

Hợp đồng số MT-PW-1.3, qui mô xây dựng mới 03 trường học: i) Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh xây dựng: Khối lớp học tổng diện tích sàn = 561,6m2, 01 tầng trệt + 01 tầng lầu kết cấu khung bê tông cốt thép; Nhà đa năng tổng diện tích sàn = 341,1m2 , 01 tầng trệt kết cấu khung bê tông cốt thép; Nhà vệ sinh tổng diện tích sàn = 42,64m2 kết cấu khung bê tông cốt thép; ii) Trường Tiểu học Tân Long xây dựng: Khối lớp học tổng diện tích sàn = 921,0m2, 01 tầng trệt + 02 tầng lầu kết cấu khung bê tông cốt thép; Cổng hàng rào tổng chiều dài = 110,98 m; Sân đường nội bộ tổng diện tích = 200,0m2 kết cấu đan bê tông; nhà xe tổng diện tích là 29,8 m2, kết cấu cột, khung kèo bằng thép hình;  iii) Trường Tiểu học Kim Đồng xây dựng: Khối lớp học tổng diện tích sàn = 1.181,80m2, 01 tầng trệt + 01 tầng lầu kết cấu khung bê tông cốt thép.

4. Hồ sơ mời thầu có thể mua tại địa chỉ dưới đây kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2013, với một khoản lệ phí không hoàn lại là 1.000.000 đồng (một triệu đồng) cho mỗi bộ hồ sơ. Các nhà thầu quan tâm có thể biết thêm thông tin tại địa chỉ nêu trên.

5. Hồ sơ dự thầu phải có hiệu lực trong khoảng thời gian là 120 ngày sau khi mở thầu và phải kèm theo bảo lãnh dự thầu có giá trị như quy định trong từng gói thầu. Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến địa chỉ dưới đây không muộn hơn 14 giờ 00 ngày 16 tháng 4 năm 2013. Việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai ngay sau khi hết hạn nộp thầu nói trên với sự có mặt của các nhà thầu có nguyện vọng tham dự. 

6. Địa chỉ liên hệ/nộp và mở thầu :

Đơn vị : Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho

Cán bộ phụ trách: Ông Nguyễn Văn Dương

Địa chỉ: Số 36, đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại : 073.3978699; Fax : 073.3978698

Email: pmumytho@gmail.com.

 

Chi tiết »

 1. Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) cho Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, khoản tín dụng số Cr.5083-VN. Một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ theo hợp đồng mời thầu dưới đây.

2. Tất cả các nhà thầu từ các quốc gia hợp lệ theo định nghĩa trong Hướng dẫn Mua sắm bằng Vốn vay IBRD và Tín dụng IDA của Ngân hàng Thế giới và theo Hiệp định Tín dụng đều có thể tham dự đấu thầu. Riêng đối với các nhà thầu là doanh nghiệp nhà nước Việt nam, cần phải đạt được các yêu cầu sau (i) độc lập về mặt pháp lý và tài chính; (ii) hoạt động theo luật thương mại; (iii) không phải là cơ quan trực thuộc bên vay hoặc bên vay lại (bên chủ quản dự án) và (iv) không phải là đơn vị quân đội hay doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An.

3. Thay mặt cho chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ nộp tham gia đấu thầu cho hợp đồng sau đây :

Hợp đồng số MT-PW-1.5, với quy mô: Xây dựng mới 03 nhà văn hóa gồm: i) Nhà văn hóa phường 2 diện tích sàn 885,2m2, 01 tầng trệt + 01 tầng lầu kết cấu khung bê tông cốt thép, kèo thép, mái lợp tôn, nền lát gạch ceramic, hệ thống cửa nhôm kính, hệ thống: cấp thoát nước, điện chiếu sáng và phòng cháy chữa cháy; Sân đan + cây xanh diện tích 116,0m2 kết cấu đan bê tông đá 1x2 mác 200, trồng mới cây xanh; ii) Nhà văn hóa phường 8 diện tích sàn 563,24m2, kết cấu khung bê tông cốt thép, kèo thép, mái lợp tôn, nền lát gạch ceramic, hệ thống cửa nhôm kính, hệ thống: cấp thoát nước, điện chiếu sáng và phòng cháy chữa cháy; Nhà xe diện tích 27m2, kết cấu móng bê tông cốt thép, cột, kèo thép hình, mái tôn, nền láng vữa xi măng; Hàng rào chiều dài 150,9m, móng cọc bê tông cốt thép, rào chính khung thép, các mặt còn lại xây tường dày 100; Sân đan diện tích 368,0m2 kết cấu đan bê tông đá 1x2 mác 200; iii) Nhà văn hóa phường Tân Long diện tích sàn 927,86m2, kết cấu khung bê tông cốt thép, kèo thép, mái lợp tôn, nền lát gạch ceramic, hệ thống cửa nhôm kính, hệ thống: cấp thoát nước, điện chiếu sáng và phòng cháy chữa cháy; Sân đan diện tích 920,0m2 kết cấu đan bê tông đá 1x2 mác 200.

4. Hồ sơ mời thầu có thể mua tại địa chỉ dưới đây kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2013, với một khoản lệ phí không hoàn lại là 1.000.000 đồng (một triệu đồng) cho mỗi bộ hồ sơ. Các nhà thầu quan tâm có thể biết thêm thông tin tại địa chỉ nêu trên.

5. Hồ sơ dự thầu phải có hiệu lực trong khoảng thời gian là 120 ngày sau khi mở thầu và phải kèm theo bảo lãnh dự thầu có giá trị như quy định trong từng gói thầu. Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến địa chỉ dưới đây không muộn hơn 14 giờ 00 ngày 15 tháng 03 năm 2013. Việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai ngay sau khi hết hạn nộp thầu nói trên với sự có mặt của các nhà thầu có nguyện vọng tham dự. 

6. Địa chỉ liên hệ/nộp và mở thầu :

Đơn vị : Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho

Cán bộ phụ trách: Ông Nguyễn Văn Dương

Địa chỉ: Số 36, đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại : 073.3978699; Fax : 073.3978698

Email: pmumytho@gmail.com.

Chi tiết »

Đầu trang  Trước   3 4 5 6 7  Sau Cuối trang